कृषिशास्त्र - (A अद्याक्षराचे शब्द)

या परिभाषा कोशातील शब्द शोधण्यासाठी पुढील शोधयंत्राचा वापर करावा

विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी

A (664) | B (493) | C (1045) | D (455) | E (379) | F (489) | G (319) | H (337) | I (237) | J (23) | K (37) | L (428) | M (525) | N (186) | O (129) | P (611) | Q (35) | R (139) | S (570) | T (371) | U (106) | V (139) | W (148) | X (11) | Y (18) | Z (18)
इंग्रजी शब्दsort descending मराठी प्रतिशब्द
a murieatus वाळा (पु.)
(khus)
a-hoe blade आ डावऱ्याची पास, आ कोळप्याची पास
abdomen उदर (न.)
abdominal viscera उदर आंतर अंगे
ablemosechus esculentus ऍब्लेमोसेचस् एस्क्युलेंटस् (भेंडी)
(lady's finger)
ablemosechus manibot ऍब्लेमोसेचस् मॅनिबॉट (रानभेंडी)
abnormal milk अस्वाभाविक दूध
abnormal presentation अपसामान्य गर्भप्रस्तुति
abnormality अपसामान्यता (स्त्री.), अस्वाभाविकता (स्त्री.)
abolition of zamindari जमीनदारी उन्मूलन
abomasum जठरिका (स्त्री.)
abortion १ गर्भपात (पु.) २ अपूर्णविकसन (न.)
abrasion अपघर्षण (न.)
abscess विद्रधि (पु.), गळू (न.)
abscess knife गळू कापण्याचा चाकू
abscond उघडून जाणे
absentee iandlord अन्यत्तवासी क्षेत्रस्वामी
absidia glauca अब्सीडिआ ग्लॅका
absolute निरपेक्ष, केवल
absolute deviation निरपेक्ष विचलन
absolute frequency केवल वारंवारता
absolute measure of dispersion केवल अपस्करण माप
absolute population पूर्ण गणसंख्या
absorbing complex अवशोषी संमिश्र
absorbing loss अवशोषण हानि
absorption of nutrines पोषकद्रव्यांचे शोषण
absorptive अवशोषी
absrption १ शोषण (न.) २ अवशोषण (न.)
abstract सारांश (पु.), सार (न.)
acacia arabica ऍकेशिआ अरेबिका (बाभूळ)
(babul or gum tree)
acacia catechu ऍखेशिआ कॅटेच्यु (खैर)
acanthiophilus helienthi ऍकेन्थिओफिलस
acaricide वरूथिनाशक (न.)
accelerated erosion त्वरणित धूप, त्वरणित झीज
accelerator १ त्वरणित्र (न.) २ त्वरक (पु.)
(also activator)
accessory सहायक
accessory organ १ त्वरणित्र (न.) २ त्वरक (पु.)
(also activator)
acclimatization पर्यनुकूलन (न.)
acclimatized variety पर्यनुकूलित वाण, पर्यनुकूलित जात
accumulation of salt १ क्षार संचय २ लवण संचय
acentric अकेंद्री, अकेंद्र
acervulus ऍसरव्हुलस (पु.)
acetabulum उलूखल (न.), उखळ (न.)
acetic acid ऍसेटिक आम्ल
acetoin ऍसीटॉइन (न.)
acetonaemia ऍसीटॉनेमिआ (पु.), आम्लरक्तता (स्त्री.)
acetone ऍसीटोन (न.)
achaea janata १ ऍकिआ जॅनेटा (एरंड अर्धवलयी अळी) २ ऍकिआ जॅनेटा (फल शोषी पतंग)
(castor semi-looper) (fruit sucking moth)
achromobactor radiobacter ऍक्रोमोबॅक्टर रेडिओबॅक्टर
acid आम्ल (न.)
acid clay अधिसिलिक चिक्कणमाती, अधिसिलिक माती
acid soil आम्ल मृदा
acid value आम्लांक (पु.), आम्लमान (न.)
acidic आम्लधर्मी
acidic anhydride ऍसिडिक ऍनहायड्राइड
acidic rock अधिसिलिक खडक
acidic soil आम्लधर्मी मृदा
acidimeter आम्लमापी (पु.)
acidity आम्लता (स्त्री.)
acidity test आम्लता चाचणी
acidoid मृदा आम्ल (न.)
acidosis रक्त आम्लता (स्त्री.)
acinus कोष्ठक (न.)
(alveolus)
acme harrow ऍक्मी वखर, ऍक्मी कुळव
acquired character उपार्जित लक्षण, उपार्जित वैशिष्ट्य, संपादित लक्षण, संपादित गुणधर्म
acquired immunity उपार्जित प्रतिक्षमता
acquisition संपादन (न.)
acrasia अक्रेशिआ (पु.)
(also acrasiale)
acre एकर (पु.)
acre - inch एकर-इंच (पु.)
acre value एकर मूल्य
acre-foot एकर-फूट (पु.)
acreage एकुण एकर (पु.अ.व.), एकरी क्षेत्रफळ (न.)
actinomycosis ऍक्टीनोमायकॉसिस
action क्रिया (स्त्री.)
activated charcoal सक्रियित लोणारी कोळसा
activated sludge १ अग्रिच् सक्रियित अवपंक २ (सेवगे) सक्रियित अवमळ
activation सक्रियण (न.)
activator = अच्चेलेरतोर
active सक्रिय, क्रियाशील, क्रियाप्रवण
active acidity सक्रिय आम्लता
active congestion of the brain अधिकजन्म मस्तिक संकुलन रक्त
active ingradient सक्रिय घटकद्रव्य
acute १ तीक्ष्ण २ तीव्र
ad valorem duty मूल्यानुसार शुल्क
adapatability अनुकूलनक्षमता (स्त्री.), अनुकूलनीयता (स्त्री.)
adaptation अनुकूलन (न.)
additive समावेशी
additive effect समावेशी प्रभाव
adenose ग्रंथिल
adequate पर्याप्त, पुरेसा
adhere आसंजित होणे
adhering आसंजी
adhesion आसंजन (न.),
adhesive plaster आसंजनशील पलिस्तर, आसंजनशील गिलावा
adhesiveness आसंजकता (स्त्री.)
adjustable hitch समायोज्य खटका
adjusted समायोजित
adjusted price समायोजित मूल्य, समायोजित किंमत
adjuster butter समायोजक बटर
(also adjustor butter)
administer देणे
administration प्रशासन (न.)
admixture अधिमिश्रण (न.)
adobe अडोब (न.)
adopt अंगीकार करणे
adoption अंगीकार (पु.)
adrenal gland अधिवृक्क ग्रंथि
adrenalin अधिवृक्क स्त्राव (पु.)
adsorbate अधिशोषित (न.)
adsorbent अधिशोषी (पु.), अधिशोषक (पु.)
adsorption अधिशोषण (न.)
adsorption potential अधिशोषण विभव
adulterant अपमिश्र (न.)
adulterant अपमिश्र (न.)
adulterated milk अपमिश्रित दूध, भेसळ केलेले दूध
adulteration अपमिश्रण (न.), भेसळ (स्त्री.)
adventitious root अपस्थानिक मूळ
adverse effect प्रतिकूल परिणाम
adze वासला (पु.)
carp
aecidiospore एसिडिओबीजाणू (पु.)
aecidium एसिडिअम (न.), एसिअम (न.)
aecium
aegle marmelos बेलफळ (न.)
aeolian soil वातवाहित मृदा, वातोढ मृदा
aeration वातन (न.)
aeration pore वातन रंध
aerial वायवीय, हवाई
aerial growth वायवीय वृद्धी
aerial layering गुटी कलम बांधणे
= air layering
aerial root वायवीय मूळ
aerial stem वायवीय स्तंभ
aerobacter एऍरोबॅक्टर (न.)
aerobacter aerogenes एऍरोबॅक्टर एरोजिनेज
aerobe आऍक्सिजीव (पु.), वायुजीव (पु.)
= aerobiont
aerobic आऍक्सीय, वातापेक्षी
aerobic bacteria आऍक्सि जीवाणु वातापेक्षी जीवाणु
aerobic decomposition आऍक्सि अपघटन
aerobic nitrogen bacterial नत्रस्थिरकारी आऍक्सि जीवाणु
aerobiont = aerobe
aerometer एरोमीटर (पु.), वायुघनत्ममापी (पु.)
aerosol एरोसॉल (पु.)
aesthesiology ज्ञानेद्रिय विज्ञान (न.)
aetiology हेतुविद्या (स्त्री.), कारणचिकित्सा (स्त्री.)
affinity आसक्ति (स्त्री.)
affiux चढाव (पु.), लोंढा (पु.)
affiux bund चढाव बांध
afforest वनरोपण करणे
afforestation वनरोपण (न.), वननिर्मिति (स्त्री.)
after-birth दुबार पीक (न.)
aftergrass खोडवा गवत (न.)
aftergrowth पुनर्वद्धि (स्त्री.)
agar plate method आगर प्लेट पद्धति
agaricus nebularis ऍगॅरिकस नेबुलॅरिस
age composition वय संघटन
age distribution वयानुसार विभागणी
age-group वय गट (पु.)
agglutination प्रांतचन (न.)
aggregant समुच्चयी (पु.)
aggregate fruit पुंजफल (न.)
aggregate structure समुच्चय संरचना
aggregation १ समुच्चयन (न.) २ समुच्चय (पु.)
agmark ऍगमार्क (पु.)
agonoscelies nubila ऍग्रोनोसेलिस नूबिला (पुष्पशीर्ष ढकणी)
(flower head-bug)
agrarian क्षेत्रिका (पु.)
agrarian कृषिभूमि -
agrarian revolution कृषिभूमि क्रांति
agreso ऍग्रेस्को (पु.)
agricultural कृषि-, कृषिसंबंधी
agricultural economics and statistics कृषि अर्थशास्त्र आणि सांख्यिकी
agricultural economy कृषि अर्थव्यवस्था
agricultural engineer कृषि अभियंता
agricultural engineering कृषि अभियांत्रिकी
agricultural extension कृषि विस्तार
agricultural fair कृषि मेळावा
agricultural geology कृषि भूशास्त्र
agricultural improvement कृषि सुधार
agricultural income कृषि आय
agricultural labour १ कृषि श्रम २ कृषि श्रमिक, शेतमजूर
agricultural law कृषि विधि
agricultural loans act कृषि कर्ज अधिनियम
agricultural machinery
= farm machinery
agricultural market report कृषि विपणन प्रतिवेदन
agricultural marketing कृषि विपणन
agricultural operation शेतकाम (न.)
agricultural policy कृषि धोरण
agricultural produce कृषि उपज, कृषि वस्तू
agricultural profit कृषि नफा, कृषि लाभ
agricultural revolution कृषि क्रांति
agricultural society कृषि संस्था
agricultural year कृषि वर्ष
agricultural account कृषि लेखा
agricultural commission कृषि आयोग
agricultural credit १ कृषि पत २ कृषि पतपैसा
agricultural credit society कृषि पतसंस्था
agricultural depression कृषि मंदी
agricultural development कृषि विकास
agricultural economics कृषि अर्थशास्त्र शेती अर्थशास्त्र
(also farm economics)
agricultural forecasting कृषि पुर्वानुमान
agriculture १ शेतीशास्त्र (न.) २ कृषिशास्त्र (न.)
agriculturist १ कृषक (पु.), शेतकरी (पु.) २ कृषिविज्ञ (पु.)
agro-industry कृषि उद्योग (पु.)
agrobacter ऍग्रोबॅक्टर (पु.)
agrology सस्यमृदविद्या (स्त्री.)
agromyza obtusa ऍग्रीमायझा आऍब्ट्यूसा (तुरीची शेंग माशी)
(tur pod fly)
agromyza phaseoli ऍग्रोमायझा फॅजिओली (चळवळीची खोड माशी)
(cowpea stem fly)
agronomical १ पिकासंबंधी २ कृषिविद्याविषयक
agronomist कृषिविद्या (पु.)
agrostology तृणविद्या (स्त्री.)
agrotis flammatra ऍग्रेटिस फ्लेमेट्रा (कातरकिडा)
(cut worm)
agrotis spinifera ऍग्रोटिस स्पाइनोफेरा
agrotis ypsilon ऍग्रोटिस इस्पिलॉन
air हवा (स्त्री.),, वायु वात (पु.)(पु.)
air blast वात झोत
air capacity (मृदेची) वात धारकता
(of soil)
air cavity वात गुहिका
air chamber वात कक्ष
air choke = ऐर् शुत्तेर
air cleaner वात शोधित्र
air compressor वायु संपीडक
air cooler वायु शीतक, हवा शीतक, कूलर (पु.)
air layering = अएरिअल् लयेरिन्ग
air oven गरम वायू पेटी, एअर ओव्हन
air pouch वात कोष्ठ
air shutter वातरोधी (पु.),, चोक वातढापणी (स्त्री.)(पु.)
= air choke
air-dry वात-शुष्क
albication रंजनहीनता (स्त्री.)
albino वर्णहीन (सा.)
albinsim वर्णहीनता (स्त्री.)
albite अल्बाइट (न.)
albugo (cystopus) candida ऍल्बुगो (सिस्टोपस) कँडिडा
albuminoid अल्ब्युमिनॉइड (न.), श्वतिक (न.)
albuminoid ऍल्ब्युमिनयुक्त, श्वतिक
albuminoid ratio ऍल्ब्युमिनॉईड गुणोत्तर
albuminous भ्रूण पोषी
alcides mali आल्सिडीस माळी (सफरचंदावरील शेंडा पोखर, सफरचंदावरील प्ररोह पोखर)
(apple shoot borer)
alcoholic fermentation अल्कोहोली किण्वन
aleurocanthus spiniferus ऍल्यूरोलोबस बॅरोडेनसिस (ऊसावरील पांढरी माशी)
(citrus white fly)
alfalfa अल्फाअल्फा (पु.), लसूण गवत (न.)
(lucerne)
alga अल्गा (पु.), शैवाल (न.)
alga crust शैवाल पापडी
algae १ (as a group) अल्जी (न.), शैवाल (न.) २ (n.pl. as, alga) शैवाले (न.अ.व.)
alienee अन्यीकृती (सा.)
aliener अन्यीकर्ता (पु.)
aligbnment १ संरेखन (न.) २ एकरेखन (न.)
alimentary canal अन्ननलिका (स्त्री.)
alimentary system पचनसंस्था (स्त्री.)
alkali soil अल्क मृदा
alkaline अल्कधर्मी
alkalinity अल्कधर्मिता (स्त्री.)
alkalisation अल्कन (न.)
alkaloid अल्कलॉइड (न.), अल्काभ (पु.)
alkalosis रक्त अल्कता (स्त्री.)
all purpose tractor सर्वोपयोगी कर्षित्र
allele युग्मविकल्पी (पु.)
allelomorph
alley वीथि (स्त्री.)
allium अ२लिअम (पु.)
allogamy परयुग्मन (न.)
allolactose ऍलोलॅक्टोज (पु.)
allopolyploid परबहुगुणित
allotropy अपरुपता (स्त्री.)
alloy संमिश्र धातू (पु.), संमिश्र (न.)
alluvial soil जलोढ मृदा
almond बदाम (पु.)
alocasia indica ऍलोकेशिआ इंडिका (अळू)
alose कोरफड (स्त्री.)
alternaria आल्टर्नेरिआ (पु.)
alternaria
alternaria brassicae १ (blight of crucifers) आल्टर्नेरिआ बेसिकी (कोबीवर्गीयावरील अंगक्षय) २(leaf spot of cluster beans) आल्टर्नेरिआ बेसिकी ३ (pod blight of mustard, pod blight of duan) आल्टर्नेरिआ बेसिकी (मोहरीवरील अंगक्षय)
alternaria carthami आल्टर्नेरिआ कार्थमी (करडईवरील आल्टर्नेरिआ)
(alternaria disease of safflower)
alternaria lini आल्टोर्नेरिआ लिनी (जवसावरील आल्टोर्नेरिआ)
(alternaria blight of linseed)
alternation एकांतरण (न.)
alternative वैकल्पिक
alternative विकल्प (पु.)
altitude १ उंची (स्त्री.) २ उन्नतांश (पु.)
alum तुरटी (स्त्री.)
aluminium ऍल्युमिनिअम (न.)
alveoli ऍल्व्व्हिओलाय (पु.)
alveolus कोटर (न.)
(acinus)
alyricarpus regesus ऍलिरीकार्पस रिजेसस, शेवरा (पु.)
amanita ovoidea ऍमॅनिटा ओव्हॉयडिया
amanita virosa ऍमॅनिटा व्हायरोसा
amaranthus ऍमॅरॅन्थस (पु.)
(amarantus)
amaranthus paniculatus ऍमॅरॅन्थस पॅनिक्युलॅटस (राजगिरा)
amaranthus spinosus ऍमॅरॅन्थस सायनोसस
(prickly amaranthus)
ambient temperature पर्यावरणी तपमान
ameliorant समुन्नयी (न.)
amelioration १ सुधार (पु.) २ समुन्नयन (न.) (as in soil ammelioration भूमि समुन्नयन)
amicron ऍमिक्रॉन (पु.)
amidase ऍमायडेज (पु.)
amide ऍमाइड (पु.)
amination ऍमिनीकरण (न.)
aminization ऍमिनायझेशन (न.), ऍमाइनीकरण (न.), ऍमाइनीभवन (न.)
amino acid ऍमिनो आम्ल
amitosis असूत्री विभाजन (न.)
ammonia अमोनिआ (पु.)
ammoniated superphosphate अमोनिआयुक्त सुपरफॉस्फेट
ammonification अमोनीकरण (न.)
ammonifier अमोनीकरणित्र (न.)
ammonium acetate अमोनिअम ऍसिटेट
ammonium carbonate अमोनिअम कार्बोनेट
ammonium chloride अमोनिअम क्लोराइड
ammonium nitrate अमोनिअम नायट्रेट
ammonium phosphate अमोनिअम फॉस्फेट
ammonium sulphate अमोनिअम सल्फेट
amoeba अमीबा (पु.)
amorphophallus companulatus ऍमॉर्फोफॅलस कंपॅन्यलॅटस (सुरण)
(elephant's foot)
amorphous constituent अस्फटिकी घटक
amorphus अस्फटिकी
amortized loan व्यवसथित शोध ऋण
amphibole ऍँफिबोल (पु.)
amphidiploid उभय द्विगुणित
ampholyte उभयधर्मी विद्युत अपघटनी
amphoteric उभयधर्मी आम्ल-अल्कधर्मी
amphoteric behaviour आम्ल-अल्कधर्मी वागणूक, उभयधर्मी वागणूक
ampoule सपुटक (न.)
amputation अवच्छेदन (न.)
amsacta albistriga ऍम्सेक्टा ऍल्बिस्ट्रायगा (कुतरा)
(kutra)
amsacta moorel ऍक्सेक्टा मूरी (लाल केसाळ सुरवंट)
(red hairly caterpillar)
amylase अमायलेज (न.)
amylopsin ऍमायलॉप्सिन (न.)
anabaena ऍनाबीना (स्त्री.)
anaerobic विनॉक्सी, विनॉक्सीय
anaerobic bacteria विनॉक्सी जीवाणु
anaerobic decomposition विनॉक्सी अपघटन
anaesthesia १ बधिरावस्था (स्त्री.) २ बधिरीकरण (न.)
anaesthetic बधिरक
anagallis arvensis ऍनॅगॅलिस आर्वेन्सिस (कृष्णनील)
(blue pimpernel)
anal गुदविषयक
analgesic वेदनाहर, पीडाहारी
analogous समधर्मी, समवृत्ति
analogy सदृशता (स्त्री.), सादृश्य (न.)
analysis विश्लेषण (न.)
analysis of covariance सहचलन विश्लेषण
analysis of data आधारसामग्रीचे विश्लेषण
analysis of variance प्रसरण विश्लेषण
ananas sativus ऍननस सटायव्हस (अननस)
(pineapple)
anaphase अनाफेज (स्त्री.), पाश्चावस्था (स्त्री.)
anatomy शारीर (न.), शरीररचनाशास्त्र (न.)
ancesterological tree १ वंशवृक्ष (पु.) २ जीन वंशवृक्ष
(also genealogical tree)
ancillary data आनुषंगिक आधारसामग्री
androecium पुमंग (न.)
androgenesis पुंजनन (न.)
andropogon centratus अँड्रोपोगॉन सेंट्राटस (गवती चहा)
(lemon grass)
anemometer पवनमापी (पु.)
aneuploid असमगुणित
angiology रक्तसंचार विज्ञान (न.)
angiosperm ँजिओस्पर्म (पु.)
anguillulina tritici ँगुलुलीना ट्रिटिसाय
(ear cockle disease of wheat)
angular arrangement कोएनीय रचना, कोनीय विन्यास
anguler contact ball bearing कोनीय स्पर्श
anhydrous निर्जल
anicut ऍनिकट बंधारा (पु.)
(also annicut)
animal प्राणि (पु.), पशु (पु.)
animal breeding पशु पैदास
animal carcass पशुशव (न.)
animal disease पशुरोग (पु.)
animal husbandry पशुसंवर्धन (न.)
animal husbandry commissioner पशुसंवर्धन आयुक्त
animal nutrition पशुपोषण (न.)
animal refuse गुरांचे उच्छिष्ट
animal tankage पशु गर्तावाशेष
animal unit पशु एकक
anion ऍनायन (पु.)
anion exchange ऍनायन विनिमय
anion holding power ऍनायनधारकशक्ति
(of soil)
anise शोप (स्त्री.), शतपुष्पा (स्त्री.)
aniseed शतपुष्पाबीज (न.)
ankylosis संधिग्रह (पु.)
annatto ऍनाटो (पु.)
annealing अनुशीतन करणे (न.)
annexed budget जोडलेला अर्थसंकल्प
annicut = अनिचुत
annona ऍनोना (न.)
annona cherimola ऍनोना चेरीमोला
(cherimolia)
annona diversifolia ऍनोना डायव्हर्सीफोलिया
annona glabra ऍनोना ग्लॅबा
annona muricata ऍनोना म्युरीकेटा
annona reticulata ऍनोना रेटिक्युलेटा
annona squamosa ऍनोना स्कॅमोझा
annual १ वार्षिक २ वर्षजीवी
annual ring वार्षिक वलय
annual shoot वार्षिक प्ररोह
annual yield वार्षिक उत्पन्न
annuity bond वार्षिकी बंधपत्र
anode ऍनोड (पु.)
anodyne पीडाहर
anomala dimidiata ऍनोमला डिमिडिएटा (निव्वळ हुमणी)
(white grub)
anomala polita ऍनोमला पॉलिटा (सफरचंदावरील भुंगेरा)
(apple leaf and fruit eating beetle)
anomala rugosa ऍनोमला रूगोसा (निव्वळ हुमणी)
(white grub)
anomaly असंगति (स्त्री.), असंगतता (स्त्री.)
anomis sabulifera ऍनॉमिस सॅब्युलिफेरा (तागावरील अर्धबाकदार अळी)
(jute semi-looper)
anorthite ऍनोर्थाइट (न.)
ant मुंगी (स्त्री.)
ant hill earth वारूळाची माती
antacid आम्लहर
antagonism विरोधभाव (पु.), विरोध (पु.)
antagonistic fungi विरोधी कवक
antenna स्पृशा (स्त्री.), शृंगिका (स्त्री.)
anterior अग्र, पुरस्थ
anterior presentation अव गर्भप्रस्तुति, अग्र गर्भप्रस्तुति
anthelmintic कृमिघ्न
anther परागकोश (पु.)
anther lobe परागकोश खंड
anthesis प्रफुल्लन (न.), फुलणे (न.)
anthocanidin ँथोसायनिडिन (न.)
anthocyanin ँथोसायानिन (न.)
anthracnose क्षतादिरोग (पु.)
anthrax ऍथॅक्स (पु.)
anthropic soil कृत्रिम मृदा
(artificial soil)
antibiosis प्रतिजीविता (स्त्री.)
antibiotic प्रतिजैविक, प्रतिजीवीय
anticyclone प्रतिचक्रवात (पु.)
antidote विषघ्न (पु.), उतारा (पु.)
antifriction bearing घर्षणरोधी धारवा
antigastra catalaunalis ँटिगॅस्ट्रा कॅटेल्युनॅलिस (तिळावरील तपकिरी पतंग)
(sesame brown month)
antimony electrode ँटिमनी इलेक्ट्रोड
antiphlogistic शोथहारी
antiphlogistine शोथहर (पु.)
antipyretic ज्वरनाशी, ज्वररोधी
antiquity १ प्राचीनता (स्त्री.), पुरातत्त्व (न.) २ प्राचीनकाळ (पु.)
antiseptic प्रतिपूतिक
antiserum प्रतिसीरम (न.)
antispasmodic अंगग्रहनाशी
antitetanic serum धनुर्वातनाशी लस
antitoxic serum जीवविषरोधक लस
antitoxin जीवविषरोधक (न.)
antivitamin प्रतिव्हिटॅमिन (न.)
antomical शारीर
anuraphis helichrysi अंन्युरॅफिस हेलिक्रायसी
anus गुदद्वार (न.)
anvil एऐरण (स्त्री.)
aonidiella orientalis एओनिडिला ओरिऍटॅलिस
aorta महाधमनी (स्त्री.)
apatile ऍपेटेट (न.)
apex १ अग्र (न.) २ शिखाग्र (न.)
apex bank शिखर बँक
aphanomyces laevis ऍफॅनोमायसीज लीविस
aphelenchus oleristus ऍफेलेंकस ओलेरिस्टस
aphelinus mali ऍफीलिनस माली
aphis मावा (पु.)
aphis craceivora ऍफीस क्रॅसीव्होरा (शेंगेवरील मावा)
(bean aphis)
aphis gossypii ऍफीस गॉसीपी (कापसावरील मावा)
(cotton aphis)
apiary मधुवाटिका (स्त्री.)
apical growth अग्रवृद्धी (स्त्री.)
apiculture = बी कीपिन्ग
apiculturist मधुपाल (पु.)
apion corchori ऍपियान कार्कोराय
apogamic seedling आयुग्मकी रोप
apogamy आयुग्मकता (स्त्री.)
apomixis असंगजनन (न.)
apomorphine hydrochloride ऍपोमॉर्फिन हायड्रोक्लोराइड
apoplexy रक्ताघात (पु.)
apospory अबीजाणुता (स्त्री.)
apparatus उपकरण संच (पु.)
apparent digestibility आभासी पाचनीयता
apparent specific gravity आभासी विशिष्ट गुरुत्व
appendage उपांग (न.)
appendix १ परिशिष्ट (न.) २ आंत्रपुच्छ (न.)
appetite भूक (स्त्री.)
apple सफरचंद (न.)
apple fruit weevil सफरचंदावरील सोंडा
apple scab सफरचंदावरील चट्टा रोग
appliance १ उपयंत्र (न.) २ (device) साधन (न.) ३ (as instrument) साधित्र (न.)
applied economics उपयोजित अर्थशास्त्र, व्यावहारिक अर्थशास्त्र
applied statistics उपायोजित सांख्यिकी
appraisal मू्ल्यन (न.)
appraisal मू्ल्यन (न.)
appraised value अगणित मूल्य
aquifer जलधारी (पु.)
araban ऍराबान (न.)
arabinose ऍराबिनोज (न.)
arable land कृष्ण जमीन, कृषियोग्य भूमी
arachidic acid अराकिडिक आम्ल
arbitrary correction यादृच्छिक संशुद्धि
arbitration लवाद (पु.)
arbor bolt आर्बर बोल्ट
arbour कुंज (पु.)
area १ क्षेत्र (न.) २ क्षेत्रफळ (न.)
area statistics क्षेत्रफळाचे आकडे
area under crop पिकाखालील क्षेत्र
area under cultivation लागवडीखालील क्षेत्र, वहितीखालील क्षेत्र
area under irrigation जलसिंचन क्षेत्र, ओलिताचे क्षेत्र
areca nut सुपारी (स्त्री.)
arecoline hydrobromidle ऍरीकोलाइन हायड्रोबोमाइड
argemone maxicana आर्जिमोन मॅक्सिकाना (कोरांटी)
(mexian poppy)
arginase अर्जिनेज (न.)
arid climate शुष्क हवामान, कोरडे हवामान
arid region शुष्क प्रदेश
aril बीजचोल (पु.)
aristida funiculata ऍरिस्टिडा फ्युनिक्युलाटा
arithmetic mean गणित माध्य, सरासरी माध्य, समांतर मध्य, सरासरी मध्य
arm बाहु (पु.), भुजा (स्त्री.)
arm type picker दंताळे (न.)
armature कवच (न.), आर्मेचर (न.)
armillaria आर्मिलॅरिया (पु.)
armsbys feeding standard आम्र्सबीचे खाद्य मानक
aroma सुगंध (पु.)
aromatic spirit of ammonia अमोनियाचे सुगंधी स्पिरिट
arrangement १ मांडणी (स्त्री.), रचना (स्त्री.) २ व्यवस्था (स्त्री.)
arrow १ उसाचा फुलोरा (पु.) २ तीर (पु.), बाण (पु.)
arsenic आर्सेनिक
arsenic आर्सेनिक (न.)
artery forceps धमनी चाप, धमनी चिमटा
artesian well कारंजी विहीर
arthrobacter आर्थोबॅक्टर (पु.)
arthropoda आर्थोपोडा (पु.), संधिपाद (पु.), प्रणिप्रसृष्टि (स्त्री.)
artichoke आर्टिचोक (पु.)
articular facet संधि-मुखिका (स्त्री.)
artifical farm manure कंपोस्ट खत
artifical fertiliser = चेमिचल् फ़ेर्तिलिसेर
artifical hybridisation कृत्रिम संस्करण
artifical innoculation कृत्रिम संरोपण
artifical insemination कृत्रिम रेतन
artifical manure कृत्रिम खत
artifical pollination कृत्रिम परागसिंचन
artifical selection कृत्रिम निवड
artifical silk कृत्रिम रेशीम
artifical vagina कृत्रिम योनि
artocarpus altilies आर्टोकार्पस अल्टिलिस
(bread fruit)
artocarpus heterophyllus आर्टोकार्पस हेटेरोफायलस (फणस)
(jack fruit)
artocarpus lakoocha आर्टोकार्पस लकूचा
arum आरवी (स्त्री.), अडकुळी (स्त्री.)
arytania punctipemis ऍरिटेनिया पंक्टीपेमिस
asafetida हिंग (पु.)
asafetida हिंग (पु.)
ascigerous stage ऍस्कसधारी अवस्था
ascities जलोदर (पु.)
ascochyta pinodeila ऍस्कोकायटा पायनोडेला (वाटाणा शेंगेवरील मूलक्षय व अंगक्षय)
(footrot and blight of pea)
ascochyta pinodes ऍस्कोकायटा पायनोडीज (वाटाणा शेंगेवरील मूलक्षय व अंगक्षय)
(footrot and blight of pea)
ascochyta pisi ऍस्कोकायटा पीसी (वाटाणा शेंगेवरील मूलक्षय व अंगक्षय)
(footrot and blight of pea)
ascochyta sorghi ऍस्कोकायटा सोर्घाय (सुदान गवतावरील पानचट्टा
(ascochyta leaf spot of sudan grass)
ascochyta sorghi ऍस्कोकायटा सोर्घाय (सुदान गवतावरील पानचट्टा
(ascochyta leaf spot of sudan grass)
ascochyta caricase ऍस्कोकायटा कॅरीसी
ascochyta phaseolorum ऍस्कोकायटा फॅजिओलोरम (मटकी शेंगेवरील अंगक्षय)
(bean blight of matki)
ascomycetes ऍस्कोमायसिटीज (न.)
ascorbic acid ऍस्कॉर्बिक ऍसिड, ऍस्कॉर्बिक आम्ल
asexual अलिंगी, अलैंगिक
asexual reproduction अलैंगिक प्रजनन
ash राख (स्त्री.), रक्षा (स्त्री.)
ash gourd खारे कोहळे
ash metabolism राख चयापचय
aspartic acid ऍस्पार्टिक आम्ल
aspergillosis ऍस्पर्जिलस (न.)
aspergillus clavatus ऍस्पर्जिलस क्लॅव्हॅटस
aspergillus flavas ऍस्पर्जिलस फ्लेवस
aspergillus fumigatus ऍस्पर्जिलस फ्यूमिगॅटस
aspergillus nidulans ऍस्पर्जिलस निड्युलन्स
aspergillus niger ऍस्पर्जिलस नायगर (काळी बुरशी)
(black mould)
aspergillus ochraceus ऍस्पर्जिलस आऍक्रेसियस
aspergillus oryze ऍस्पर्जिलस ओराइजी
aspergillus sydowi ऍस्पर्जिलस सायडोवी
aspergillus terricola ऍस्पर्जिलस टेरीकोला
aspergillus terricola ऍस्पर्जिलस टेरीकोला
asphodilus tenuifolius ऍस्फोडिलस टेन्युइफोलिअस (जंगली कायदा)
(wild onion)
asphyxia श्वासावरोध (पु.), गुदमरणे (न.)
aspidiotus cyanophylly ऍस्पीडिआऍटस सियानोफायली (शल्क कीट)
(scale inspect)
aspidiotus spinosus काटमेळ (पु.)
aspidiotus tetaniae ऍस्पीडिआऍटस टिटेनी (शल्क कीट)
(scale insect)
aspiration चूषण (न.)
aspirin ऍस्पिरिन (न.)
assembling जुळवणी (स्त्री.)
assessed आकारित
assessed area आकारित क्षेत्र
assessment आकारणी (स्त्री.)
(act of assessing)
assets १ मालमत्ता (स्त्री.) २ मत्ता (स्त्री.)
assimilation सात्मीकरण (न.)
assorting effect पृथक्करण प्रभाव
(water erosion)
assumption कल्पना (स्त्री.), अभिगृहीत (न.)
assured mean अभिगृहीत माध्य
aster तारका (स्त्री.)
asthma दमा (पु.)
astringent तुरट, कषाय
asynapsis असूत्रयुग्मन (न.)
at random यादृच्छिक
at will tenant गैर मौरूसी शेतकरी
atavism पूर्वजता (स्त्री.)
athelia proxima ऍथेलिया प्रॉक्झिमा (मोहरीवरील करवती माशी)
(mustard saw-fly)
atherigona atripalpus ऍथेरीगोन ऍट्रिपॅल्पस (ज्वारीवरील खोड माशी)
(jowar stem-fly)
atmosphere वातावरण
atmospheric moisture वातावरणीय ओलावा
atmospheric pressure हवादाब (पु.), वातावरण दाब
atmospheric supply वातावरणीय पुरवठा
atom अणु (पु.)
atomic energy अणु ऊर्जा
atomic theory अणुसिद्धांत (पु.)
atomic weight अणुभार (पु.), अणुभारांक (पु.)
atomize अण्वीकरण करणे, कणीकरण करणे
atomizer कणित्र (न.)
atractomorpha crenulata ऍट्रॅक्टोमॉर्फा क्रेन्युलेटा (तंबाखूवरील टोळ)
(tobaco grasshopper)
atrifiex hortensis चाकवत (पु.)
atrophy अपुष्टि (स्त्री.)
atropine sulphate ऍट्रोपिन सल्फेट
attachment संलगन (न.)
attack हल्ला (पु.)
attendant bee परिचर मधमाशी
attitude अभिवृत्ति (स्त्री.)
attitude scale अभिवृत्ति अनुमाप
attractant आकृष्टक (सा.), आकर्षक (सा.)
attraction आकर्षण (न.)
attribute a गुण 'अ '
auction लिलाव (पु.)
auction लिलाव करणे
auctioneer लिलाव करणारा (पु.)
auctioneer लिलाव करणे
auger आऍगर (न.), गिरमिट (न.)
aulacophora foveicollis आऍलिकोफोरा फोव्हीकॉलिस (भोपळ्यावरील लाल भुंगेरा
(red pumpkin beetle)
aulacophora intermedia आऍलेकोफोरा इंटरमीडिया (भोपळ्यावरील भुंगेरा)
(pumpkin beetle)
aularches miliaris आऍलॅर्कस मिलिऍरिस (कॉफीवरील टोळ)
(coffee grasshopper)
aulsoria आऍल्सोरिया (पु.)
auscultation संश्रवण (न.)
auto oxidation स्वतः आऍक्सीकरण
auto-regressive series स्वसमाश्रयी श्रेणी
autoallopolyploid स्वयंपरबहुगुणित (न.), आऍटोऍपॉलिप्लॉइड (न.)
autocatalytic reaction स्वयं उत्प्रेरक अभिक्रिया
autochthonous bacteria स्वस्थानिक जीवाणु
autoclave आऍटोक्लेव्ह (पु.)
autoecious rust एकाश्रयी तांबेरा
autogamy स्वयंयुग्मन (न.), स्वयंफलन (न.)
autohaploid स्वयित संख्यक (पु.)
autointoxication स्वयं विषाक्तता (स्त्री.)
automatic duster = पोवेर् दुस्तेर
automatic seed drill स्वयंप्रेरणी यंत्र
autopolyploid स्वबहुगुणित (न.)
autopsy शवपरीक्षा (स्त्री.)
autosome अलिंगीसूत्र (न.), अलिंगगुणसूत्र (न.)
autotetrapioid स्वयंचतुर्गणित (न.)
autotroph स्वयंपोष्य (न.), स्वयंपोषी (पु.)
autotrophic स्वयंपोषित
autumn cultivation शारदीय लागवड, शरत्कालीन लागवड
autumn fowering शारदीय पुष्पन, शरत्कालीन पुष्पन
autumn season शरद ऋतु
auximone आऍक्सिमोन (न.), वर्धिका (स्त्री.)
auxin ऍक्सिन (न.)
available nutrients उपलब्ध पोषक द्रव्ये
avain leucocis complex पक्ष्यांची रंगहीन पेशीवृद्धि
avenue वृक्षवीथि (स्त्री.)
average सरासरी (स्त्री.)
average सरासरी
average cost सरासरी व्यय
average holding सरासरी धारण जमीन
average return सरासरी प्राप्ति
average size of holding धारण जमिनीचे सरासरी क्षेत्र
averrhoa carambola करंबळ (स्त्री.)
(carmbola)
avitaminosis व्हिटॅमिनशून्यता (स्त्री.)
avocado ऍव्होकॅडो (न.)
awn कुश (न.), कुसळ (न.)
awned wheat कुसळी ओंबीचा गहू
awnless wheat कुसळहीन ओंबीचा गहू
axe कुऱ्हाड (स्त्री.)
axillary bud कक्ष कलिका
axle अक्षदंड (पु.), आस्कुड (न.)
axle box आस्कुड पेटी
axle pin आस्कुड खिळा
axle tree अक्षवृक्ष
ayacut आयाकट (पु.)
azobacter ऍझोबॅक्टर (पु.)
azobacter agilis ऍझोबॅक्टर बायरिंकाई
azobacter chroococcum ऍझोबॅक्टर क्रोकोकम
azobacter indicum ऍझोबॅक्टर इंडिकम
azobacter vinelandii ऍझोबॅक्टर विनेलँडाई
azobacter vitreum ऍझोबॅक्टर व्हिट्रियम
azofication ऍझोफिकेशन (न.)
azohydrase ऍझोहाड्रेज (पु.)
azonal soil अस्तरित मृदा
azotase ऍझोटेज (पु.)