गणितशास्त्र - (A अद्याक्षराचे शब्द)

या परिभाषा कोशातील शब्द शोधण्यासाठी पुढील शोधयंत्राचा वापर करावा

विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी

A (280) | B (100) | C (486) | D (215) | E (208) | F (101) | G (87) | H (112) | I (266) | J (13) | K (11) | L (132) | M (170) | N (187) | O (139) | P (271) | Q (52) | R (260) | S (7) | T (200) | U (110) | V (52) | W (33) | X (2) | Y (5) | Z (13)
इंग्रजी शब्दsort descending मराठी प्रतिशब्द
a" ए डबल डॉट
a# ए शार्प
a' ए डॅश
a* ई स्टार
a- ए बार
a. ए डॉट
a.e. ब.स. (बव्हंशी सर्वत्र)
(almost everywhere)
a= ए डबल बार
abacus मणिगणक (पु.) (अंकगणितातील आकडेमोड करण्याचे साधन)
(pl. abaci)
abelian extension आबेली वर्धन
abelian group आबेली गट
abscissa भुज (पु.)
ordinate कोटि
(pl. abscissas or abscissae)
abslute unit केवल एकक
absolute १ केवल (absolute value केवल मूल्य) २ निरपेक्ष (absolute velocity निरपेक्ष वेग) ३ परम (absolute maximum) परम उच्चतम) ४ बिनशर्त (absolute inequality बिनशर्त असमानता)
absolute cnsistency निरपेक्ष सुसंगतता
absolute consistency निरपेक्ष सुसंगतता
absolute constant केवल अचल
absolute convergence केवल अभिसरण
absolute error केवल दोष
absolute invariant केवल अविकारी
absolute maximum of a function फलाचे परम उच्चतम मूल्य
absolute measure केवल मान
absolute minimum of a function फलाचे परम निम्नतम मूल्य
absolute number केवल संख्या
absolute position १ निरपेक्ष स्थान २ निरपेक्ष स्थिति
absolute property निरपेक्ष गुणधर्म
absolute space निरपेक्ष अवकाश
absolute temperature केवल तापमान
absolute value केवल मूल्य
absolute velocity निरपेक्ष वेग
absolute zero केवल शून्य
absolutely केवल
absolutely summable series केवल समाकलनीय श्रेणी
abstract अमूर्त
imaginary
abstract geometry अमूर्त भूमिति
abstract space अमूर्त अवकाश
absurd असंगत
inconsistent
abundant number अधिसंख्या (स्त्री.)
acceleration त्वरण (न.)
accumulation point संचय बिंदु
accuracy यथार्थता (स्त्री.)
accurate यथार्थ
exact तंतोतंत sharp सूक्ष्म unambiguous असंदिग्ध
acnode एकाकी गाठबिंदु (पु.)
mode
action क्रिया (स्त्री.)
acute angle लघुकोन (पु.)
acute angled triangle लघुकोन त्रिकोण
acyclic अचक्रीय
ad infinitum अनंताप्रत
add १ बेरीज करणे २ मिळवणे
divide भागणे multiply गुणणे rationalise परिमेय करणे substract वजा करणे, उणे करणे
addend योज्य (न.) (ज्या संख्यांची बेरीज करावयाची त्यापैकी एक उदा. २+३ मधील २ किंवा ३)
addend योज्य
addition बेरीज (स्त्री.), (बेरजेची क्रिया), योग (पु.)
compond addition मिश्र बेरीज vector addition सदिश बेरीज
additive १ योगशील २ योगकारी
additive identity बेरीज अविकारक
additive inverse बेरीज व्यस्त
additive structure योगशील संरचना
additively योगशः
additivity योगशीलता (स्त्री.)
adherent point संवृति बिंदु
adjacent संलग्न
adjacent angles संलग्न कोन
adjoin जोडणे
adjoint आयुग्मी
adjoint matrix आयुग्मी सारणी
adjoint transformation आयुग्मी रुपांतरण
admissible अनुज्ञेय
affine मितीरक्षी
(preserving limitness)
affine geometry मितिरक्षी भूमिति
affine transformation अफाईन रुपांतरण
aggregate समुच्चय (पु.)
algebra १ बीजगणित (न.) (विषय) २ बैजिकी (स्त्री.) (algebra ver a ring वलयावरील बैजिकी; function algebra फल बैजिकी) २ (स्त्री.)(स्त्री.)(स्त्री.)
algebra १ बीजगणित (न.) (विषय) २ बैजिकी (स्त्री.) (algebra ver a ring वलयावरील बैजिकी; function algebra फल बैजिकी) २ (स्त्री.)(स्त्री.)(स्त्री.)
algebra १ बीजगणित (न.) (विषय) २ बैजिकी (स्त्री.) (algebra ver a ring वलयावरील बैजिकी; function algebra फल बैजिकी) २ (स्त्री.)(स्त्री.)(स्त्री.)
algebric बैजिक
algebric बैजिक
algebric operation बैजिक क्रिया
algebric closure बैजिक संवृत्ति
algebric element बैजिक घटक
algebric equation बैजिक समीकरण
algebric expression बैजिक पदावली
algebric exression बैजिक पदावली
algebric extension बैजिक विस्तार
algebric function बैजिक फल
algebric geometry बैजिक भूमिति
algebric idetity बैजिक नित्यसमीकरण
algebric interger बैजिक पूर्णांक
algebric number बैजिक संख्या
algebric operator बैजिक परिकर्मी
algebric property बैजिक गुणधर्म
algebric representation बैजिक प्रतिरुपण
algebric structure बैजिक संरचना
algebric sum बैजिक बेरीज
algebric system बैजिक प्रणाली
algebric topology बैजिक संस्थिति
algebrically बैजिकरित्या
algebrically बैजिकरित्या
algebrically closed बैजिकरित्या संवृत्त
algebrically closed बैजिकरित्या संवृत्त
algorithm रीत (स्त्री.)
alignment एकपंक्तिरचना (स्त्री.)
almost everywhere बव्हंशी सर्वत्र (ब.स.)
(a.e.)
almost periodic funcion बव्हंशी आवर्तनी फल
alphabet अक्षर (न.)
alternando एकांतर प्रक्रिया (स्त्री.)
alternant विसारणिक (पु.)
alternate angles व्युत्क्रम कोन
alternate segment of a circle विरुद्ध वतुरळखंड
alternate terms एकांतरीत पदे
alternating grop एकांतरित गट
alternating sequence एकांतर श्रेणी
alternation एकांतर प्रक्रिया (स्त्री.)
alternative denial पर्यायी इन्कार
altitude १ शिरोलंब (पु.) (भमिती) २ उंची (स्त्री.)
ambient space समावेष्टक अवकाश
ambiguous संदिग्ध
inaccurate
ambiguous case १ संदिग्ध प्रकार २ संदिग्ध बाब
amicable numbers मित्र संख्या (ज्या दोन संख्यांपैकी प्रत्येक संख्या ही दुसऱ्या संख्येच्या (ती संख्या वगळून) सर्व विभाजकांच्या बेरजीवढी असते अशा दोन संख्या) उदा. २२०, २८४)
amount रास (स्त्री.)
amplitude १ परमप्रसर (पु.) २ कोनांक (पु.)
analogous सदृश
analogue सादृश्यदर्शक (पु.)
analogy सादृश्य (न.)
analyse विश्लेषण करणे
analysis विश्लेषण
combined analysis चयन विश्लेषण functional analysis फलीय विश्लेषण
analytic वैश्लेषिक
analytic at a point बिंदूशी (आणि आसमंतात) विकलनीय
analytic continuation वैश्लेषिक संतनन
analytic curve वैश्लेषिक वक्र
analytic function वैश्लेषिक फल
analytic geometry निर्देशक भूमिति
analytic proof विश्लेषण सिद्धता
analytic structure वैश्लेषिक संरचना
analytical geometry निर्देशक भूमिति
analytical method विश्लेषण पद्धति
anchor ring नांगरकडे (न.)
and
AND
angle कोन (पु.)
acute angle लघुकोन adjacent angles संलग्न कोन alternate angles व्युत्क्रम कोन apsidal angle आरातीय कोन base angle तळकोन central angle केंद्रीय कोन common angle समाईक कोन complementary angle कोटि कोन conical angle शंकु कोन conjugate angles वृत्तपूरक कोन corresponding angles संगत कोन coterminal angles सहभुज कोन critical angle क्रांतिक कोन dihedral angle द्वितल कोन directed angle सदिश कोन direction angle दिक् कोन eccentric angle उत्केंद्र कोन explementary angles वृत्तपूरक कोन exterior angle बाह्य कोन external angle बाहेरील कोन face angle फलक कोन hour angle होरा कोन included angle समाविष्ट कोन inscribed angle आंतरलिखित कोन interior angle आंतर कोन interior opposite angles आंतर व्युत्क्रम कोन intrinsic angle निज कोन multiple angles गुणित कोन obtuse angle विशाल कोन opposite angle संमुख कोन perigon परिकोन plane angle प्रतल कोन polar angle धुवीय कोन polyhedral angle बहुतल कोन positive angle धनकोन quadrantal angle चरण कोन re-entrant angle अंतःप्रवेशी कोन reflex angle प्रविशाल कोन right angle काटकोन round angle परिकोन salient angle सुप्रगट कोन solid angle घन कोन spherical angle गोलीय कोन straight angle सरळ कोन subtended angle आंतरित कोन supplementary angle पूरक कोन trihedral angle त्रितल कोन vectorial angle धुवीय कोन vertical angle शिरकोन vertically opposite angles विरुद्ध कोन zero angle शून्य कोन
angle of contingence संस्पर्श कोन
angle of depression अवनत कोन
angle of elevation उन्नत कोन
angle of friction घर्षण कोन
angle of incidence आपतन कोन
angle of inclination नति कोन
angle of intersection छेदन कोन
angle of projection प्रक्षेप कोन
angle of reference संदर्भ कोन
angle of reflection परावर्तन कोन
angle of refraction अपवर्तन कोन
angle of repose विश्राम कोन
angle of revolution परिभ्रमण कोन
angle of rotation घूर्णन कोन
angle of screw स्क्रू कोन
angle of torsion मोटन कोन
angular कोनीय, कोन-
angular accelertion कोनीय त्वरण
angular brackets कोनीय कंस
brackets
angular displacement कोनीय विस्थापन
angular measure कोनीय माप
angular momentum कोनीय संवेग
angular motion कोनीय गति
angular point कोन बिंदु
angular velocity कोनीय वेग
annihilator विलोपी (पु.)
annular कंकणाकृति
annular space कंकणाकृति अवकाश
annulus कंकण (न.)
(pl. annuli)
answer उत्तर (न.)
conclusion निष्कर्ष example उदाहरण exercise स्वाध्याय illstration १ उदाहरण २ दाखला problem समस्या, प्रश्न proof सिद्धता result परिणाम, निष्पत्ति solution १ उकल २ सिद्धी
antecedent पूर्वपद (न.)
antecedent पूर्व-
antecedent term पूर्वपद (न.)
anticlockwise direction घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशा (घ.का. वि. दिशा)
anticlockwise sense घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशा (घ.का. वि. दिशा)
antiderivative प्रतिविकलज (पु.)
antilog प्रतिलाग
(antilogarithm)
antiogarithm प्रतिलाग (पु.)
(antilog)
antipode प्रतिव्यासांती (पु.)
antireflective relation अस्वलक्षी संबंध
antisymmetric प्रतिसममित
antisymmetric relation प्रतिसममित संबंध
any कोणताही
aperiodic अनावर्तनी
apothem केंद्रभुजांतर (न.)
appex शिखाग्र (न.)
applicable लागू, उपयोज्य
application उपयोजन (न.)
applied उउपयोजित
applied geometry उउपयोजित भूमिति
applied mathematics उउपयोजित गणित (विज्ञान, तंत्रविज्ञान व समाजशास्त्रे यांच्या अभ्यासाला उपयोगी पडणारी गणिताची शाखा)
apply उपयोजन करणे, लागू करणे
approximate जवळजवळ, निकट
approximate आसन्न करणे, आसन्न होणे
approximately जवळजवळ, निकटतः
approximately continuous function निकटतः संतत फल
approximation १ निकटन (न.) २ स्थूलमान (न.)
apse आरातीयक (पु.)
apse आरातीय
apsidal आरातीयक (पु.)
apsidal आरातीय
apsidal angle आरातीय कोन
apsidal boundary आरातीय मर्यादा
apsidal circle आरातीय वतुरळ
apsidal distance आरातीय अंतर
arbitary कोणताही
arch कमान (स्त्री.)
arcwise connected चापशः संबद्ध
are चाप (पु.)
intercepted arc आंतरखंडित चाप major arc दीर्घ चाप minor arc लघु चाप simple arc साधा चाप simple closed Jordan's arc साधा संवृत जोर्दां चाप
area क्षेत्रफळ (न.)
सुपेर्फ़िचिअल् अरेअ पृष्ठफळ सुर्फ़चे अरेअ पृष्ठफळ
argument १ कोनांक (पु.) २ युक्तिवाद (पु.)
argument of a function फलाचा स्वचल
arithematic गणित
arithemetic अंकगणित (न.)
arithmetic mean गणित मध्य
arithmetic progression गणित श्रेढी
arm of an angle कोन भुजा
arrangement मांडणी (स्त्री.)
array रचना (स्त्री.)
as कारण की, ज्याअर्थी, यतः
ascending चढता
ascending order चढता क्रम
ascending order of magnitude परिमाणाचा चढता क्रम
ascending series चढती श्रेणी
assemblage समुच्चय (पु.)
associate सहचर (पु.)
associated १ सहचारी २ आनुषंगिक
associated function सहचारी फल
associated set सहचारी संच
associated topology आनुषंगिक संस्थिति
association साहचर्य (न.)
associative law साहचर्य नियम
associativity सहचारिता (स्त्री.)
assume गृहीत धरणे
assumption गृहीत (न.)
asterisk ताराचिन्ह (न.)
astroid चतुःशृंगी (स्त्री.)
astronomy खगोलशास्त्र (न.), ज्योतिःशास्त्र (न.)
asymmetrical relation असममित संबंध
asymptote अंनतोपगा (स्त्री.)
asymptotic अपगामी
asymptotic curve अपगामी वक्र
asymptotic direction अपगामी दिशा
asymptotic series अपगामी श्रेणी
at discount कसरीने (विनिमयपत्रात), बट्ट्याने (खरेदीविक्रीत)
at infinity अनंतस्थित
at par सममूल्य, सममूल्याने
at premium अधिमूल्य, अधिमूल्याने
at random यदृच्छया
augmented वर्धित
augmented matrix वर्धित सारणी
auto स्वयं-
automorphic स्वयंरुपी
automorphic function स्वयंरुपी फल
automorphism स्वयंरुपता (स्त्री.)
autoregressive स्वयमाश्रयी
autoregressive series स्वयमाश्रयी श्रेणी
auxiliary सहायक, सह
auxiliary circle सहवतुरळ (न.)
auxiliary equation सहायक समीकरण
auxiliary quadratic सहायक द्विघाती
average सरासरी, माध्य
axes of coordinates निर्देशक अक्ष
axes of inertia जडत्व अक्ष
axial अक्षीय
aximatic geometry गृहीतक भूमिति
axiom गृहीतक (न.)
theorem
axiom of choice निवडीचे गृहीतक
axiomatic गृहीतक-
axiomatics गृहीतकी (स्त्री.)
axis अक्ष (पु.)
coordinate axes निर्देशक अक्ष major axis दीर्घ अक्ष minor axis लघु अक्ष oblique axes तिरपे अक्ष radical axis समस्पर्शिका अक्ष rectangular axes लंब अक्ष semimajor axis अर्ध दीर्घाक्ष transverse axis अर्ध लघु अक्ष x axis x अक्ष y axis y अक्ष z axis z अक्ष
axis of abscissa भुज अक्ष
axis of ordinate कोटि अक्ष
axis of reference संदर्भ अक्ष
axis of revolution परिभ्रमण अक्ष
axis of rotation घूर्णन अक्ष
axis of symmetry सममिति अक्ष
azimuth दिगंश (पु.), क्षितिजांश (पु.)
azimuthal दिगंशीय
a^ ए कॅप
a^ ए कॅप
a~ ए टिल्डा