पदनाम-कोश - (A अद्याक्षराचे शब्द)

या परिभाषा कोशातील शब्द शोधण्यासाठी पुढील शोधयंत्राचा वापर करावा

विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी

A (173) | B (128) | C (371) | D (179) | E (111) | F (144) | G (109) | H (99) | I (71) | J (46) | K (11) | L (169) | M (278) | N (32) | O (68) | P (255) | Q (5) | R (212) | S (421) | T (199) | U (17) | V (45) | W (111) | X (6) | Y (5) | Z (3)
इंग्रजी शब्दsort descending मराठी प्रतिशब्द
Accommodation Inspector निवासव्यवस्था निरीक्षक
Accommodation Officer निवासव्यवस्था अधिकारी
Accountant लेखापाल
Accounts Assistant लेखा सहायक
Accounts Clerk लेखा लिपिक
Accounts cum Administrative Officer लेखा नि प्रशासन अधिकारी
Accounts General महालेखाकार
Accounts Officer लेखा अधिकारी
Accounts Section लेखा शाखा
Accounts Training Centre लेखा प्रशिक्षण केंद्र
Adjudicator अभिनिर्णेता
Adjutant समादेशक सहायक
Administration Clerk प्रशासन लिपिक
Administrative Medical Officer प्रशासकीय वैद्यकीय अधिकारी
Administrative Member प्रशासकीय सदस्य
Administrative Officer प्रशासकीय अधिकारी
Administrative Staff College प्रशासकीय अधिकारी महाविद्यालय
Administrator प्रशासक
Administrator General and Official Trustee महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त
Adrema Operator पत्तायंत्र चालक (ऍड्रेमा)
Advertisement Manager जाहिरात व्यवस्थापक
Advertising and Public Relations Section जाहिरात व जनसंपर्क शाखा
Adviser/Advisor सल्लागार
Advisor in Scouting and Guiding बालवीर संघटना सल्लागार
Advisory Board सल्लागार मंडळ
Advocate General महाअधिवक्ता
Aeromodelling Instructor विमान प्रतिमान निदेशक
Agent of Treasurer of Charitable Endowments, India कोषाध्यक्ष, धर्मादाय दाननिधी, भारत सरकार यांचे प्रतिनिधी
Agricultural Overseer कृषि अवेक्षक
Agricultural assistant कृषि सहायक
Agricultural Bacteriologist, Biological Nitrogen Fixation Scheme कृषि जीवाणुशास्त्रज्ञ, जीवशास्त्रीय नत्रवायु स्थिरीकरण योजना
Agricultural Chemist ऋकृषि रसायनज्ञ
Agricultural College कृषि महाविद्यालय
Agricultural Development Officer कृषि विकास अधिकारी
Agricultural Economist कृषि अर्थशास्त्रज्ञ
Agricultural Engineer कृषि अभियंता
Agricultural Entomologist कृषि कीटकशास्त्रज्ञ
Agricultural Extension Officer कृषि विस्तार अधिकारी
Agricultural Farm Manager कृषिक्षेत्र व्यवस्थापक
Agricultural Information Officer कृषि माहिती अधिकारी
Agricultural instructor कृषि निदेशक
Agricultural Iron and Steel supply कृषि लोखंड व पोलाद पुरवठा अधिकारी
Agricultural Kamgar कृषि कामगार
Agricultural Land Tribunal शेतजमीन न्यायाधिकरण
Agricultural Officer कृषि अधिकारी
Agricultural Produce Market Committee कृषि उत्पन्न बाजार समिती
Agricultural Requisite Supply Co-operative Society कृषि सामग्री पुरवठा सहकारी संस्था
Agricultural Research sub-committee कृषि संशोधन उपसमिती
Agricultural School कृषि विद्यालय
Agricultural Servant कृषि सेवक
Agricultural Supervisor कृषि पर्यवेक्षक
Agriculture, Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries Department कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग
Agro Industrial Co-operative Slociety कृषि औद्योगिक सहकारी संस्था
Agronomist कृषि विद्यावेत्ता
Aide-de-Camp परिसहायक
Aided School प्राप्तानुदान शाळा
Air compressor driller वात संपीडक आवेधक
Air compressor Driver वात संपीडक चालक
Air Pollution Abatement Engineer हवाप्रदुषण उपशमन अभियंता
Air Pollution Abatement, Automobile Combustion Controlling Engineer हवा प्रदुषण उपशमन, स्वयंचल दहन नियंत्रण अभियंता
Air Pollution Abatement, Chemical Plant Inspection Engineer हवा प्रदुषण उपशमन, रासायनिक संयंत्र निरीक्षण अभियंता
Air Pollution Abatement, Combustion Controlling Engineer हवा प्रदुषण उपशमन, दहन नियंत्रण अभियंता
Air Pollution Assistant Engineer सहायक अभियंता, हवा प्रदुषण
Alienation Office and Peshwa Daftar अन्यक्रामण कार्यालय आणि पेशवे दप्तर
Allied Trade Instructor संलग्न व्यवसाय निदेशक
Ambulance Attendant रुग्णवाहिका परिचर
Ambulance Cleaner रुग्णवाहिका स्वच्छक
Ambulance Driver रुग्णवाहिका चालक
Anaesthetist बधिरीकरणशास्त्रज्ञ
Anaesthetist and Tutor in Anaesthesia बधिरीकरणशास्त्रज्ञ व बधिरीकरण पाठनिर्देशक
Analyser/Analyst विश्लेषक
Analytical Chemist विश्लेषण रसायनज्ञ
Anatomy Clerk शरीररचनाशास्त्र लिपिक
Anglo Indian School आंग्ल भारतीय शाळा
Animal Attendant पशु परिचर
Animal House Keeper प्राणिघरपाल
Animal Husbandry cum Dairy Project Officer पशुसंवर्धन नि दुग्धशाळा प्रकल्प अधिकारी
Animal Husbandry Officer पशुसंवर्धन अधिकारी
Animal Husbandry Specialist पशुसंवर्धन विशेषज्ञ
Animal Keeper प्राणिपाल
Animal Nutrition Officer पशुपोषण अधिकारी
Animal Servant प्राणिसेवक
Antenatal Clinic प्रसूतिपूर्व चिकित्सालय
Anthropological Assistant मानवशास्त्रीय सहायक
Anti Malaria Attendant हिवताप प्रतिबंधक परिचर
Anti Malaria Squad हिवताप प्रतिबंधक तुकडी
Anti Rabic Treatment Department श्वानदंश उपचार विभाग
Anti Rabie Clerk श्वानदंश उपचार लिपिक
Anti T.B.Centre क्षयरोग प्रतिबंधक केंद्र
Appeal Clerk अपील लिपिक
Appellate Authority अपील प्राधिकरण
Appellate Committee of State Transport Authority राज्य परिवहन प्राधिकरणाची अपील समिती
Appellate Court अपील न्यायालय
Appellate Officer अपील अधिकारी
Appellate Tribunal अपील न्यायाधिकरण
Appraisal Division मूल्यमापन उपविभाग
Appraiser मूल्यनिर्णेता
Apprentice शिक्षणार्थी
Apprentice Advisor शिक्षणार्थी सल्लागार
Aquarium मत्स्यालय
Aquarium Keeper मत्स्यालयपाल
Aquarium Supervisor मत्स्यालय पर्यवेक्षक
Arbitrator लवाद
Archaeological Assistant पुरातत्त्वशास्त्र सहायक
Archaeological Museum पुरातत्त्व संग्रहालय
Architect वास्तुशास्त्रज्ञ
Architectural Assistant वास्तुशास्त्र सहायक
Architectural Draftsman वास्तुशास्त्रीय आरेखक
Archives पुराभिलेखाकार
Archivist पुराभिलेख अधिकारी
Area Office क्षेत्र कार्यालय
Area Organiser (Tribal Development Department) क्षेत्र संघटक
Armature Winder आर्मेचर कुंडलक
Armed Constable सशस्त्र पोलीस
Armed Head Constable Grade I सशस्त्र हवालदार
Armed Head Constable Grade II सशस्त्र जमादार
Armed Inspector सशस्त्र निरीक्षक
Armourer आयुधिक
Art Designer कला संकल्पचित्रकार
Art Editor कला संपादक
Art Executive कला कार्याधिकारी
Art Instructor कला निदेशक
Art Master कला अध्यापक
Artificial Insemination Centre कृत्रिम रेतन केंद्र
Artificial Insemination Officer कृत्रिम रेतन अधिकारी
Artisan कारागीर
Artist कलाकार
Artist Photographer छायाचित्र कलाकार
Ashram school आश्रम शाळा
Assembler जोडणीकार
Assembly Fitter भाग जोडारी
Assessment Clerk आकारणी लिपिक
Assessor १ न्याय सहायक २ निर्धारक
Assistant सहायक
Assistant Light Keeper सहायक दीपपाल
Assistant Rinderpest Officer सहायक पशुमारी अधिकारी
Assistant Secretary सहायक सचिव
Assistant Taxing Master and Assistant Commissioner सहायक परिव्यय निर्धारक व सहायक आयुक्त
Assistant working Plan Officer सहायक कार्य आयोजना अधिकारी
Associate सहयोगी
Associate Professor सहयोगी प्राध्यापक
Attached Officer संलग्न अधिकारी
Attendant परिचर
Attesting Officer साक्षांकन अधिकारी
Attorney General महा न्यायप्रतिनिधी
Audio Visual Assistant दृकश्रृति सहायक
Audit and Accounts Officer लेखापरीक्षा व लेखा अधिकारी
Audit Board लेखा परीक्षा मंडळ
Audit Officer लेखापरीक्षा अधिकारी
Auditor लेखा परीक्षक
Auditor General महा लेखापरीक्षक
Auger Operator गिरमिट चालक
Authorised Auditor प्राधिकृत लेखापरीक्षक
Authority under the Minimum Wages Act किमान वेतन अधिनियमान्वये प्राधिकारी
Authority under the payment of Wages Act वेतन प्रदान अधिनियमानवये प्राधिकारी
Auto Auxiliary स्वयंचलित साह्यकारी
Auto Electrician स्वयंचल वीजतंत्री
Auto Fitter स्वयंचल जोडारी
Auto Fly Boy/Auto Flyman स्वयंचल मुद्रण सहायक
Auto Instructor स्वयंचल निदेशक
Auto Mechanic स्वयंचल यांत्रिक
Auto Offset Machineman स्वयंचल प्रतिरुपमुद्रण यंत्रचालक
Auto Offset Printer स्वयंचल प्रतिरुपमुद्रक
Automobile Engineer स्वयंचल अभियंता
Automobile Mechanic स्वयंचल यांत्रिक
Auxiliary Cadet Corps Officer साह्यकारी छात्र सेना अधिकारी
Auxiliary Hand साह्यकारी कामगार
Auxiliary Nurse साह्यकारी परिचारिका
Aviation Advisor विमान चालन सल्लागार
Ayurvedic Hospital आयुर्वेदीय रुग्णालय
Ayurvedic Inspector आयुर्वेद निरीक्षक
Ayurvedic Specialist आयुर्वेद विशेषज्ञ
Ayurvedic Specialist Medical Officer आयुर्वेद विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी