विकृतीशास्त्र - (A अद्याक्षराचे शब्द)

या परिभाषा कोशातील शब्द शोधण्यासाठी पुढील शोधयंत्राचा वापर करावा

विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी

A (1253) | B (521) | C (1281) | D (290) | E (286) | F (265) | G (332) | H (429) | I (274) | J (29) | K (68) | L (310) | M (966) | N (286) | O (413) | P (1172) | Q (31) | R (354) | S (790) | T (349) | U (141) | V (135) | W (95) | X (29) | Y (12) | Z (18)
इंग्रजी शब्दsort descending मराठी प्रतिशब्द
a fetoprotein a फिटोप्रोटिन, a भ्रूणप्रथिन
A group specific substance ए रक्तगट विशिष्ट द्रव्य
A.N.F. प्रतिन्यष्टि घटक
anti nuclear factors
A.P.T. स्फटित विषाभ, तुरटवलेले विषाभ
(alum precipitated toxoid)
abdomen उदर
abdominal उदरीय, उदर-
abdominal actinomycosis उदरीय ऍक्टिनोमायसिसता
abdominal breathing उदरीय श्वसन
abdominal cavity उदरगुहा
abdominal wall उदर भित्ति
abdominal wall tumour उदर भित्ति अर्बुद
abducens १ (the external rectus muscle of the eye) अपवर्तनी स्नायु २ (the sixth cranial nerve) अपवर्तनी चेता
aberrant विपथी, विपथगामी, मार्गभ्रष्ट, विस्थि
aberration विपथन
aberrational विपथी, विपथनशील, विपथन-
ability समर्थता, क्षमता
abiotic origin अजीविक उत्पत्ति
ablation उच्छेदन
abnormal विकृत, अपसामान्य, अनैसर्गिक, अप्राकृत, अस्वाभाविक, अवाजवी, क्रमविरुद्ध
abnormal cells विकृत पेशी, अस्वाभाविक पेशी, अपसामान्य पेशी, अनैसर्गिक पेशी
abnormality विकृति, अपसामान्यता, अनैसर्गिकपणा, अप्राकृतता, अस्वाभाविकता, क्रमविरुद्धता, व्यंग (विकृत + अंग), अवाजवीपणा
ABO blood group system एबीओ रक्तगट पद्धति
abolish नाश करणे, नष्ट करणे
abort गर्भपात होणे
abortifacient गर्भपाती
abortion गर्भपात
miscarriage गर्भस्त्राव
abortive गर्भपाती, अकालप्रसूत, निष्फळ
abortus fever = Brucella fever
abrase अपघर्षण करणे
abrasion खरचटणे, अपघर्षण
abrasive अपघर्षक
abrasive powder घर्षण चूर्ण
(also lapping compound)
abruptio placentae आकस्मित वार सुटणे, अपरा पृथक् भवन, अपरा उत्पात
abscess गळू, विद्रधि
abscess formation विद्रधि उद्भव
abscissa भुज
absolute निरपेक्ष, अबाधित, केवल, शुद्ध, पूर्ण
absolute alcohol केवल अल्कोहोल
absolute count केवल गणना
absolute lymphocytosis निरपेक्ष लसीताधिक्य
absolute neutrophil count निरपेक्ष उदासीन कणी श्वेता
absolute value(s) केवल मान, केवल मापन, केवल मूल्य
absorb शोषणे, शोषण करणे, शोषण होणे
absorbability शोषणीयता, अवशोषणीयता
absorbable शोषणीय, अवशोषणीय
absorbance अवशोषकता, शोषकता
(also abscrbency)
absorbed शोषित
absorbed fluorescent treponemal antibody test शोषित प्रतिदीप्त कुंतलाणु प्रतिपिंड चाचणी
FTA ABS test
absorbency = absorbance
absorbent अवशोषी, शोषी, शोषक
absorption निःशोषण, शोषण
absorption band शोषण पट्टी
absorption curve शोषण वक्र, शोषण आलेख
absorption spectrum अवशोषण पंक्ति (अवशोषण वर्णपंक्ति)
absorptionmetry शोषणमिति
absorptive शोषी
abstinence संयम, पथ्य
abut लगत असणे, भिडलेला असणे
AC globulin accelerator globulin
acantho- (in comb.) कुंट-, कुंटक- (as in acanthoma कंटार्बुद)
Acanthocephala अकॅन्थोसेफाला, कंटकपाल वर्ग
acanthocheilonema perstans अकॅन्थोकायलोनेमा परस्टन्स, औदर कंटकपाल
acanthocheilonema streptocerum मणिपुच्छक कंटकपाल
acanthocyte काटेरी लोहिता, शूल लोहिता
acanthoma शूल पेशी अर्बुद
acanthosis शूल पेशीवृद्धि
acanthosis nigricans कृष्ण शूल पेशीवृद्धि
acardia हृदयहीनता
acardic हृदयहीन
acardius amerphus हृदयहीन बेढव गर्भ
acarus scabiei खरजेचा किडा, ऍकारस स्केबाय
accelerate त्वरण होणे, त्वरण करणे
accelerated त्वरणित
acceleration त्वरण
accelerative त्वरणकारी
accelerator त्वरक, प्रेरक
accelerator globulin त्वरक आवर्तुली, प्रेरक आवर्तुली
also AC globulin
accentuate तीव्र करणे
accentuated तीव्रीकृत
accentuation तीव्रीकरण
accentuator तीव्रतावर्धक, क्रियावर्धी, तीव्रक
accept ग्रहण करणे, स्वीकार करणे
acceptance स्वीकार
acceptor ग्राही
access प्रवेश, शिरकाव
accessibility सुगमता
accessory सहायक, अतिरिक्त
accessory body सहायक पिंड
accessory cell सहायक पेशी
also called subsidiary cell
accessory character सहायक लक्षण, सहायक वैशिष्ट्य
accessory chromosome अतिरिक्त गुणसूत्र
also called sex chromosome
accessory factor अतिरिक्त कारक
accident अपघात, यदृच्छा
accidental आकस्मित, अनियोजित, अकल्पित, अपघाती
accidental haemcrrhage आकस्मित रक्तस्त्राव
accidental host अनियोजित पोषिता
accidental parasite अनियोजित परजीवी
acclimate = acclimatize
acclimatization परिस्थिती अनुकलन
(also acclimatation)
acclimatize (परिस्थितीत) रुळवणे, (परिस्थितीत) रुळणे, परिस्थिती अनुकूल करणे
also acclimate
acclimatized रुळवलेला, रुळलेला, परिस्थिती अनुकूलित
accommodate समायोजन करणे, समायोजन होणे
accommodating समायोजी
accommodation समायोजन
accommodative समायोजनी, समायोजक, सामावून घेणारा
accompany सहवर्ती असणे, सहगामी असणे
accumulate साचवणे, साचणे, संचय करणे, संचय होणे
accumulated संचित
accumulation संचय, संचयन
accumulative संचयी
accumulator संचयी, संचायक, विद्युत संचयी
accuracy अचूकता, अचूकपणा
acellular अपेशीय
acentric अकेंद्री
acetabulum उलुखल, उखळ
acetic anhydride ऍसेटिक ऍनहायड्राइड
aceto acetic ऍसिटो ऍसेटिक
Aceto acetic acid ऍसिटो ऍसिटिक आम्ल
acetobater ऍसिटोबॅक्टर, व्हिनिगरमधील शाकाणु, सिरक्यामधील शाकाणु
acetone ऍसिटोन
acetonemia ऍसिटोनरक्तता
= acetonaemia
acetonemic ऍसिटोनरक्तता-
acetonglycosuria ऍसिटोनग्लुकोजमेह, ऍसिटोनग्लुकोज मूत्रता
acetonuria ऍसिटोन मेह, ऍसिटोनमूत्रता
acetyl coenzyme A ऍसिटील कोएन्झाइम ए
acetylation ऍसिटीलन, ऍसिटीलीकरण
acetylcholine ऍसटीलकोलिन, शुक्तिपित्तता
acetylcholine esterase ऍसिटीलकोलिन एस्टरेज
acetylphenylthydrazine ऍसिटीलफेनिलहायड्राझिन
achalasia (failure of ring of mucle to relax) अशिथिलन, शिथिलन अक्षमता
achalasia of esophagus आहृद शिथिलन अक्षमता, अधिजठर शिथिलन अक्षमता
= achalasia of the cardia
ache वेदना, दुखी, शूल, दुखणे
achlorhydria जठर आम्लहीनता
acholia पित्तस्त्रावहीनता
acholic पित्तहीन
acholuria अपित्तमेह, अपित्तमूत्रता
acholuric अपित्तमेही-, अपित्तमेह-
acholuric jaundice अपित्तमूत्र कावीळ
achondroplasia = chondrodysplasia
achondroplastic कास्थिरुपांतरहीन
achondroplasty कास्थिरुपांतरहीनता
achrestic उपयोजन अक्षम
achrestic anaemia उपयोजन अक्षमता पांडुरोग
achroma अवर्णता, मंदवर्ण रक्तता
achroma अवर्णता, मंदवर्ण रक्तता
achromasia त्वचा अवर्णता
achromate वर्णांध
achromatic अवर्णी
achromatic lens अवर्णी भिंग
achromatism अवर्णता
achromatophil अवर्णरागी
achromatophilia अवर्णरागिता
achromatosis वर्णन्यूनता
achromic अवर्णी
Achromobacter एक्रोमोबॅक्टर, अवर्णीशाकाणु
achromobacteriaceae एक्रोमोबॅक्टरकुल, अवर्णीशाकाणुकुल
achromycin ऍक्रोमायसीन
achylanaemia जठरस्त्रवणहीनता पांडुरोग
achylia वसालसीकाहीनता
= achylosis
achylia gastrica जठररसहीनता
acid आम्ल
acid base balance आम्ल-आम्लारि समतोल, आम्लक्षार तोल
acid dye आम्ल रंजक
acid excretion test आम्ल उत्सर्जन चाचणी (एक प्रकारची वृक्क कार्य परीक्षा)
acid fast आम्ल स्थायी, आम्ल साही
acid fast bacilli आम्लसाही दंडाणु
acid fermentation आम्ल किण्वन
acid forming आम्लकारी
acid haematin आम्ल हेमॅटिन
acid mucin आम्ल श्लेष्मा
acid serum test (Ham test) हॅमची परीक्षा, रक्त आम्ल परीक्षा, सीरमची आम्ल परीक्षा (आवेगी हिमोग्लोबीन मूत्रतेच्या निदानासंबंधी)
acidaemia आम्लता,आम्लत्व, आम्लवृद्धि, आम्लरक्तता
(also acidemia or acidosis)
acidemia = acidaemia
acidesis = acidaemia
acidic आम्लधर्मी
acidification आम्लन
acidified आम्लित
acidify आम्लन करणे, आम्लन होणे
acidity आम्लता
acidophil आम्लरागी
(also acidophile)
acidophil cell आम्लरागी पेशी
acidophile = acidophil
acidophilic आम्लरागी
(also acidophilous)
acidophilic cell आम्लरागी पेशी
acidophilous = acidephilic
acidotic आम्लरक्त
acidotic breathing आम्लरक्तता श्वसन, आम्लरक्त अवस्थेतील श्वसन
acidphosphatase ऍसिडफॉस्फेटेज
acinar कोष्टकी, कोष्ठक-
acinar cell कोष्ठक पेशी
acinetobacter = actinobacillus
acinetobacter lingieresi किरणदंडायु लिंगीरसी
acinetobacter lwoffi असायनेटोबॅक्टर लोफी
acinetobacter mallei = actinobacillus mallei
acinetobacter parapertussis असायनेटोबॅक्टर पॅरापरटुसीस
acinetobator anitras असायनेटोबॅक्टर अनिट्रस
acinose कोष्ठकीय
= acinous
acinus कोष्ठक
acne मुरुम, पुळी, तारुण्यपीटिका
acoustic श्रवण-, श्राव्य
also auditory
acoustic area = acoustic centre
acoustic centre श्रवण केंद्र
(also acoustic area or auditory centre)
acoustic nerve tumour श्रवण चेता अर्बुद
= acoustic neurinoma
acquire उपार्जन करणे
acquired उपार्जित
acquired character उपार्जित लक्षण, उपार्जित वैशिष्ट्य
acquired immunity उपार्जित प्रतिक्षमता
acquired immunity उपार्जित प्रतिक्षमता
acquired leucoderma = vitiligo
acquired syphilis उपार्जित उपदेश
acquired tolerance उपार्जित सहिष्णुता
acquired variation उपार्जित विभेद, उपार्जित बदल
acridine orange ऍक्रिडिन ऑरेंज
acriflavine ऍक्रिफ्लेविन
acrocentric अग्रकेंद्री, अग्रकेंद्रिक
acrochordon विटप अर्श, योननकमल अर्श
(also fibroepithelial polyp of vulva)
acromegalia अतिशीर्षशाखता, अतिकायता
= acromegaly
acrophobia उत्तुंगता भयगंड
acrospiroma ऍक्रोस्पायरोमा, धर्मनलिका अर्बुद
acrospore अग्रबीजाणु
ACTH एसीटीएच (ऍड्रेनोकार्टिकोट्राफिक हॉर्माएन)
(adreno cortico trophic hormone)
actin ऍक्टिन
actinic radiation क्रियाशील विकिरण
actinobacillus शेंबा, सेंबा, अश्वग्रंथिरोग, किरणदंडाणु
(also acinetobacter)
actinobacillus melle ऍक्टिनोबॅसीलस मॅलै, असायनेटोबॅक्टर मॅलै
(also acinetobacter mallei)
actinomyces ऍक्टिनोमायसेस, किरण कवक
actinomyces bovis ऍक्टिनोमायसेस बोवीस, गौ किरण कवक
actinomyces israelii ऍक्टिनोमायसेस इसरायली, इसरायली किरण कवक
actinomyces naeslundii ऍक्टिनोमायसेस नेसलुंडी, किरणकवक नेसलुंडी
Actinomycetaceae ऍक्टिनोमायसीटेसीए, किरण कवक कुले
Actinomycetales ऍक्टिनोमायसेटॅलीस, किरण कवक संकुल
actinomycetes ऍक्टिनोमायसेटीस
actinomycetes muris ऍक्टिनोमायसेटीज म्युरिस, किरण कवक कुल मूषक ज्वर
actinomycosis ऍक्टिनोमायसिसता
actinomycotic abscess ऍक्टिनोमायकोसिसजन्य गळू
action potential क्रिया विभव
action spectrum क्रिया वर्णाली
activate क्रियाशील करणे, सक्रिय करणे
activated सक्रियित
activated cell सक्रियित पेशी
activated charcoal सक्रियित कोळसा
activated lymphocyte सक्रियित लसिका
activated macrophage सक्रियित बृहतभक्षी
activating सक्रियकारी
activator सक्रियकारी, सक्रियक
activator gene सक्रियकारी जीन
active क्रियाशील, सक्रिय, कार्यप्रवण, स्वनिर्मित
active carrier सक्रिय वाहक
active hyperemia सक्रिय अतिरक्तता
active immunity स्वनिर्मित प्रतिक्षमता, सक्रिय प्रतिक्षमता
active immunization स्वनिर्मित प्रतिक्षमन
active junctional nevus धुमसणारा तीळ, स्थानीय शाव कर्क
(also melano carcinoma in situ)
active movement सक्रिय हालचाल
active oedema सक्रिय शोफ
active state कार्यप्रवण स्थिति, कार्यप्रवण अवस्था
active transport सक्रियित परिवहन
activity क्रिया
activtion सक्रियण
actomyosin स्नायुक्रिया प्रथिन, ऍक्टोमायोसिन
acuity तीक्ष्णता, दृष्टितीक्ष्णता
acute अतिपाति, उग्र, आशुकारी, तीव्र
acute adrenal insufficiency अधिवृक्क (बाह्यांग) तीव्र कार्यन्यूनता
acute anaemia तीव्र पांडुरोग
acute bacterial endocarditis हृदय अस्तराचा शाकाणुज तीव्र शोथ
acute congestion तीव्र अतिरक्तसंचय, तीव्र रक्ताधिक्य
acute endocarditis हृदयास्तराचा तीव्र शोथ
acute falciparum malaria तीव्र फॉलसिपेरम हिवताप, मॅलिग्नंट मलेरिया
(also malignant tertian malaria)
acute haemolytic anaemia तीव्र लोहितपेशी विघटनी पांडुरोग
acute inflammation तीव्र शोथ
acute leukaemia तीव्र श्वेत पेशी कर्करोग
acute lymphocytic leukaemia तीव्र लसीका श्वेत पेशी कर्करोग
acute mania तीव्र उन्माद
acute myeloid leukaemia तीव्र आदिकणिता श्वेतपेशी कर्करोग
acute myocardial infarction तीव्र हृदयरोधांग
acute nephritis तीव्र वृक्कशोथ
acute phase protein = Creative protein
acute phase serum तीव्रावस्थी रक्तलस, तीव्रावस्थी रक्तद्रव्य, तीव्रावस्थी सीरम
acute renal failure मूत्रपिंड क्रिया नाश
acute thyroiditis अवटु तीव्र शोथ
acuteness तीव्रता
acyanotic tetralogy of Fallot फॅलोची अनील चतुःसूत्री
acyclic अचक्रीय
Adam's apple कंठमणि
Adam's epidemic pneumonitis ऍडॅमचा संसर्गजन्य फुफ्फुसशोथ
adamantinoma दंतवल्कबीजार्बुद
(also ameloblastoma)
adapt अनुकूल करणे, अनुकूलन करणे
adaptability अनुकूलनक्षमता
adaptable अनुकूलनक्षम
adaptation अनुकूलन, जुळवुन घेणे
adaptive enzyme अनुकूलक विकर
adaptive immunity जुळवुन घेतलेली प्रतिक्षमता, अनुकूली प्रतिक्षमता
addherent आसंजित, आसंजी, आसंजक
addiction व्यसन
Addison's anaemia = Addisonian anaemia
Addison's disease ऍडिसन रोग
Addisonian anaemia ऍडिसन पांडुरोग, ऍडिसनचा पांडुरोग, ऍडिसनी पांडुरोग
(also Addison's anaemia)
Addisonian crisis ऍडिसन आपत्ती
additional अतिरिक्त, जादा
additive समावेशी
adenine ऍडेनिन
adenitis ऍडिनायटिस, ग्रंथिशोथ
adeno ग्रंथि-
adeno acanthoma शूलपेशीयुक्त ग्रंथिकर्क
adeno epidermoid carcinoma ग्रंथि पट्टक उपकला कर्क
adenocarcinoma ग्रंथिकर्क
adenofibroma ग्रंथितंतु अर्बुद
adenohypophysis ग्रंथिपीयूषिका
adenoid (a hypertrophic mass of lymphoid tissue in the nasopharynx of children) नासा ग्रसनी लसी ऊति, ऍडिनॉइड
adenoid basal carcinoma ग्रंथरुपतलपेशी कर्क
adenoid cystic epithelioma ग्रंथि कोष्ठ कर्क
adenolymphoma ग्रंथिलसीकार्बुद, वार्दिन अर्बुद
(also Warthin's tumour)
adenoma ग्रंथिअर्बुद
adenomatoid ग्रंथिअर्बुदाभ अक्टुवृद्धि
adenomatosis ग्रंथिअर्बुदता
adenomyoma ग्रंथिस्नायुअर्बुद
adenomyosis uteri स्नायुस्थित गर्भाशय ग्रंथि
adenosarcoma ग्रंथिल मांसकर्क
adenosine ऍडेनोसिन
adenosine diphosphate (ADP) ऍडेनोसिन डायफॉस्फेट
adenosine triphosphate ऍडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट
adenosis ग्रंथिलता
adenovirus ऍडिनोव्हायरस
adenyl ऍडेनिल
adenyl cyclase ऍडेनिल सायक्लेज
adenyl pyrophosphate ऍडेनिल पायरोफॉस्फेट
adenylate kinase ऍडेनिलेट कायनेज
adenylic ऍडेनिली
adequate पुरेसा
adhension चिकटणी, आसंग, आसंजन
cohesion संसंजन
adhere आसंजित होणे
adhesive आसंगी, आसंजक, आसंजनशील
adipose मेद, मेदयुक्त
adipose tissue मेद ऊति
adiposity मेदयुक्तता, मेदता, लठ्ठपणा
adiposogenital syndrome लठ्ठपणा व लैंगिक न्यूनतेचे संलक्षण, मेदलिंग संलक्षण
adjuvant साह्यकारी द्रव्य, अनुपान, साह्यकारी सहयोगी
adnexed आलग्न
adolescence पौगंडावस्था, तारुण्यपूर्व अवस्था
= adolescency
adolescent पौगंड
adopt स्वीकृत करणे, स्वीकार करणे
adoptability स्वीकार्यता
adopted स्वीकृत
adoption स्वीकृति
adoptive immunity दत्तक प्रतिक्षमता, परलसिका प्रणित प्रतिक्षमता
adrenal अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क
(also called suprarenal)
adrenal androgen अधिवृक्क पुंजन्यसंप्रेरक
adrenal cortex अधिवृक्क बाह्यांग
adrenal hemorrhage अधिवृक्क रक्तस्त्राव
adrenal insufficiency अधिवृक्क (बाह्यांग) कार्यन्यूनता
adrenal medulla अधिवृक्क मध्यांग
adrenal pituitary axis अधिवृक्क पीयूषिका अक्ष
adrenal virilism अधिवृक्कजन्य पुरुषत्व, अधिवृक्कजन्य पुंवता, अधिवृक्कजन्य पौरुष, अधिवृक्कजन्य पुरुषचिन्हे
adrenalectomy अधिवृक्क उच्छेदन
adrenalin ऍड्रिनलिन
adrenergic ऍड्रिनलिनस्त्रावी, ऍड्रिनलिनसम
adrenergic blocking agent ऍड्रिनलिनरोधी कारक
adrenocortical अधिवृक्क बाह्यांग
adrenocortical steroid अधिवृक्कबाह्यांग स्टेरॉइड
adrenocorticotrophic अधिवृक्क बाह्यांगपोषी
adrenocorticotrophic hormone (ACTH) अधिवृक्क बाह्यांगपोषी हॉर्माएन, अधिवृक्क बाह्यांगपोषी संप्रेरक, एसीटीएच (ऍड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्माएन)
adrenogenital syndrom अधिवृक्क लैंगिक लक्षण समूह (कुशिंग रोग)
(also called Cushing's disease)
adrenotrophic अधिवृक्क प्रेरक
= adrenotropic
adrenotropin अधिवृक्कप्रेरक
adsorb अधिशोषण करणे
adsorption अधिशोषण
adsorption chromatography अधिशोषण वर्णलेखनशास्त्र
adult प्रौढ
adult habitat (परजीवीचे) निवासस्थान
advent आगमन, आरंभ, घडून येणे
adventitia बाह्यस्तर
adventitious आगंतुक, जादा, फाजील
adverse reaction विपरीत प्रतिक्रिया
Aedes एडिस (एक प्रकारचा रोग पसरविणारा डास)
Aedes egypti पटेरी डास, वाघ्या डास
aerating संवाती
aerial वायवी, वायु-
aerial conduction वायवी वहन
aerobe वायुजीव, ऑक्सीजीव
aerobic वातापेक्षी, ऑक्सी, ऑक्सीय
anaerobic वातनिरपेक्षी, विनॉक्सी
aerobic oxidation वातापेक्षी ऑक्सिडन
aerobic process ऑक्सिप्रक्रिया
aerobic process ऑक्सिप्रक्रिया
aerobic respiration ऑक्सिश्वसन
aerobiosis वायुजीविता, ऑक्सिजीविता
Aeromonas ऍरोमोनास
aerophagia वायुभक्षण
= aerophagy
aetiology कारणमीमांसा, हेतुविद्या, व्याधिविनिश्चय
also etiology
afferent अभिवाही
afferent fibre अभिवाही चेतातंतु
afferent limb अभिवाही शाखा
afferent neutron अभिवाही चेतापेशी
also called receptor neuron or sensory neuron)
afferent vessel अभिवाहिनी (अभिवाही वाहिनी)
affinity आसक्ति, सजातीयता, रक्तसंबंध
afibrinogenaemia तांतुलीजन अभाव, रक्तातील तांतुलीजन न्यूनता, अफायबिनेजेनरक्तता
= afibrinogenemia
African sleeping sickness आफिकी निद्रारोग, आफिकन ट्रिपॅनोसोम विकाररोग, आफिकन आसीकाय रोग
= African trypanosomiasis
afterbirth अपराकला, वार
agammaglobulinaemia गॅमाग्लोब्यूनहीनता, गॅमाग्लोब्यूनहीनरक्तता, एगॅमाग्लोब्यूलिनीमिआ, गॅमा आवर्तुली अभाव
aganglionic अगंडिकीय, गंडिकाविरहित
aganglionic megacolon गंडिकाविरहित महाबृहतांत्र स्फिती, गंडिकाविरहीत बृहदांत्रस्फिती, हर्शस्प्रुंग विकार
also Hirschsprung's disease
agar diffusion ऍगार विसरण
agar diffusion disc method ऍगार विसरण टिकली पद्धत
agar diffusion ditch plate method ऍगार विसरण चर थाळी पद्धत
agar gel diffusion ऍगार जेल विकिरण
Agar or Agar agar ऍगार, समुद्रतृण, सागर गवत, चिनी गवत
Agarose ऍगरोज
agastria जठरहीनता
agastric अन्नमार्गहीन, जठरहीन
age वय
age determination वय निर्धारण
age specific वयोवर्गसंबंधी
agensis १ अविकास २ अजनन ३ अपविकास ४ अनुत्पत्ति
(also agenesia)
agent १ कारक २ पदार्थ
agglomerate पुंजित
agglutination सम्मीलन, समूहन, संश्लेषण
agglutination सम्मीलन, समूहन, संश्लेषण
agglutination lysis test समूहन विलय चाचणी
agglutination test समूहन चाचणी
agglutination tube समूहन नलिका
agglutinative सम्मीलनी, समूहनी, सश्लेषणी
agglutinator सम्मीलक, समूहक, संश्लेषक
agglutinin समूहक, सम्मीलक, संश्लेषी
agglutinin absorption test समूहक शोषण चाचणी
aggravate विकोपास नेणे, अधिक बिघडवणे
aggravation विकोप, अधिक बिघाड
aggregate समूह, समुदाय, समुच्चय पुंज, एकूणात करणे, एकुणात होणे, समुच्चय करणे, समुच्चय होणे
aggregate समूह, समुदाय, समुच्चय पुंज, एकूणात करणे, एकुणात होणे, समुच्चय करणे, समुच्चय होणे
aggregated समुच्चयि
aggregation समुच्चय
aggression आक्रमक द्रव्य, प्रतिपिंड
aggressive आक्रमी
aggressive fibromatosis आक्रमक तंतुअर्बुदता
aggressive formatosis आक्रमक तंतुअर्बुदता
aging वय होणे, वयस्करता, वार्धक्य, म्हातारपण, म्हातारपणा
aglutinogen समूहजन
agonal मृत्युपूर्व
agony मृत्युयातना
agranulocytosis कणीपेशी न्यूनता
air वात, वायु, हवा
air cell वायु पेशी
air condution वात वहन,वायु वहन
air embolism वायु कवलन, वायु निकवलन
air embolus वायु कवल
air passage श्वास मार्ग
air pollution हवा प्रदुषण
air spore वात बीजाणु
airborne वायूढ, वायुवाहित
akinetic गति अक्षम
akinetic गति अक्षम
ala पक्षक, पक्षाभ
alanine ऍलँनिन
alarm भयसूचना
alarm reaction संबंधी भयसूचक प्रतिक्रिया
(Sely's stress syndrome)
Albers-Schoenberg disease ऍल्बर शेनबर्ग विकार
Albert's stain ऍल्बर्ट रंजन
albinism उपजत पांढरे कोड, जन्मजात पांढरे कोड
albino धवलरोगी, धवल, श्वेत
Albright's syndrome अल्बाइट संलक्षण
albumen अल्बुमिन, श्विति
= albumin
albumin suspension test ऍल्ब्युमिन लंबन परीक्षा, श्विति लंबन परीक्षा
albumin-globulin ratio श्विति आवर्तुली गुणोत्तर, अल्ब्युमिन ग्लोब्युलिन गुणोत्तर
albuminoid ऍल्ब्युमिनॉइड, श्वितिकस, ऍल्युमिनयुक्त
albuminous (as in albuminous degeneration) श्वितिक
albuminuria श्वितिमेह, ऍल्ब्युमिनमेह, ऍल्ब्युमिनमूत्रता
alcaligenes अल्कलीजीनस्, अल्कजनी दंडाणु
alcaligenes faecalis अल्कलीजीनस्, फिकॅलिस, अल्कजनी वैष्ठ दंडाणु
alcaptonuria अल्कॅप्टोनमेह, अल्कॅप्टोनमूत्रता
also alkaptonuria
alcohol अल्कोहोल, मद्यार्क, मद्य, दारु, सुषव, सुरा
alcohol test meal मद्यार्क अन्न चाचणी
alcoholic अल्कोहोली, मद्य, मद्यजन्य, मद्यपी
alcoholic fermentation अल्कोहोली किण्वन
alcoholic hyaline मद्य काचाभ द्रव्य
alcoholism मद्यासक्ति
aldehyde अल्डिहाइड
aldolase अल्डोलेज
aldosterone अल्डोस्टेरॉन
aldosterone blocking compound अल्डोस्टेरॉन रोधी संयुग
aldosteronism अल्डोस्टोरॉनता
aleukaemic leukaemia अस्थिमज्जाबद्ध श्वेताकर्क, अप्रगट श्वेताकर्क, अप्रगट श्वेतामयता, रक्तात न आढळणारा श्वेताकर्क
aleutian mink disease ऍल्युशन मिंक विकार (एक प्रकारचा प्रतिक्षम संकुलन विकार)
alexin ऍलेक्झीन
algac शेवाळ
align पंक्तिबद्ध करणे
alignment पंक्तिबद्धता
alimentary anaemia आंत्रीय पांडुरोग
alimentary canal अन्ननलिका, अन्नमार्ग
also alimentary tract
alimentary system पचनसंस्था
alimentary tract = alimentary canal
alimnentary आंत्रीय, आंत्र
aliphatic मेदी, मेद
aliphatic compounds ऍलिफटिक संयुगे
alkalaemia अल्करक्तता
= alkalemia
alkalescens dispar group अल्कलेसन्स डिस्पार वर्ग, स्थूलात्र दंडाणु सदृश वातविहीन दंडाणु
alkali अल्क
alkali denaturation tests अल्क विकृतन चाचणी
alkali reserve राखीव अल्कता
alkaline अल्कधर्मी, अल्की, अल्क-
alkaline haematin अल्कधर्मी हेमॅटिन, अल्कधर्मी शोणगेडक
alkaline haematin method अल्क हेमॅटिन पद्धत
alkaline methylene blue अल्कधर्मी मेथिलीन नील
alkaline phosphatase अल्कधर्मी फॉस्फटेज्, अल्की फॉस्फटेज
alkalinity अल्कधर्मता
alkaloid अल्काभ, अल्कलॉइड
alkalosis अल्कवृद्धि, अल्कमयता
alkaptonuria = alcaptonuria
all or none law पूर्ण वा शून्य नियम
all or none law पूर्ण वा शून्य नियम
allantoic अपरापोषिका-
allantoic membrane उल्बकला
allantois अपरापोषिका
allele = allelomorph
allelic = allelomorphic
allelic genes जीन युग्म, गुण युग्म, युग्मविकल्पी जीन
also paired genes
allelic locus जीन युग्मस्थान, संमुख गुणस्थानक
allelomorph युग्मविकल्पी
also allele
allelomorphic युग्मविकल्पी-
also allelic
allelomorphic pair of characters वैकल्पिक गुणयुग्म
allelomorphism युग्मविकल्पता
allergen ऍलर्जीकारी, अतिसंवेदनाकारी, अपग्रहकारी, दुःसह्यताकारी
allergic ऍलर्जी, अतिसंवेदनाशील, अतिसंवेदी
also hypersensitive
allergic alveolitis अपग्रही वायुकोशशोथ, बहिःस्थ अपग्राही वायुकोशशोथ
(also extrinsic allergic alveolitis)
allergic asthma ऍलर्जीजन्य दमा
allergic reaction अतिसंवेदनात्मक प्रतिक्रिया, अपग्रहात्मक प्रतिक्रिया, अपग्राही प्रतिक्रिया, दुःसह्यताजन्य प्रतिक्रिया, ऍलर्जीक प्रतिक्रिया
allergic response अतिसंवेदनात्मक प्रतिसाद, अपग्रहात्मक प्रतिसाद, अपग्राही प्रतिसाद, दुःसह्यताजन्य प्रतिसाद, ऍलर्जीक प्रतिसाद
allergic state ऍलर्जी स्थिती, अतिसंवेदी स्थिती
allergized cell अपग्राही पेशी
allergy ऍलर्जी, अतिसंवेदन, अपग्रह, दुःसह्यता
(also hypersensitivity)
alleviate उतार पाडणे, उपशमन करणे, कमी करणे
alleviation उतार पाडणे, उतार पडणे, उपशमन
alloantigens संमुख प्रतिजन, अभिमुख प्रतिजन
allogenic अन्यत्रजात
allograft समकलम, समाभिरोप
also homograft
allopathy ऍलोपॅथी, विषमचिकित्सा
allosome लिंगगुणसूत्र
allotype मूलप्ररुप, ऍलोप्ररुप
alloxan ऍलॉक्सान
alloxan diabetes ऍलॉक्सानजन्य मधुमेह
alopecia चाई, केस गळणे
aloxite hone एक प्रकारचा घर्षण दगड, निशाणा, धारेचा दगड
alpha 1antitrypsin अल्फा १ ट्रिप्सिनविरोधक, अल्फा १ प्रतिट्रिप्सीन
alpha adrenergic receptor अल्फा ऍड्रिनलिन ग्राही
Alpha amylase अल्फा मायलेज
alpha cell अल्फा पेशी
alpha chain disease अल्फा साखळी रोग (monoclonal gammopathy संबंधी)
also called heavy chain disease
Alpha change = mediterranean lymphoma
alpha fetoprotein अल्फा गर्भप्रथिन, अल्फा प्रोटीन
Alpha glutamyl transpeptidase अल्फा ग्लुटामिल ट्रान्सपेप्टिडेज
alpha haemoglobin अल्फा हिमोग्लोबिन
alpha haemolysis अल्फा लोहिता विलय, अपूर्ण लोहिता विलय, हरित लोहिता विलय
alpha wave अल्फा लहरी
Alport's syndrome अल्पोर्टचा लक्षणसमूह (वृक्क-विकारयुक्त बहिरेपणा)
alternate एकांतरित, एकांतर, एक सोडून एक एकांतरित करणे, एकांतरित होणे, एकांतरित असणे
alternating प्रत्यावर्ती
alternation एकांतरण
alternative पर्याय
alternative pathway पर्यायी मार्ग
altitude उच्चता
alum तुरटी
alum precipitated toxoid तुरटी अवक्षेपित जैवविषाभ
aluminium hydroxide gel ऍल्युमिनियम हायड्रॉक्साइड जेल
alveolar दंतौलूखल- २ गृहिका, कोष्ठकीय, कोशाकार, वायुकोश-
alveolar air वायुकोशातील हवा
alveolar duct वायुकोश नाल
alveolar rhabdomyo sarcoma कोशाकार घातक रेखित स्नायु अर्बुद
alveolar soft part sarcoma (मृदु अंगाचा) कोशाकार मांसकर्क
alveolitis वायुकोशदाह
alveolocapillary block वायुकोश केशिनी रोध
alveolus १ (as of tooth) दंतौलूखल २ (as of gland) गुहिका ३ (as of lung) वायुकोश ४ (as of organ) खळगी
alymphadenoid goiter = autoimmune thyroiditis
alymphoplasia लसी ऊति अघटन
amaurotic अंधतामूलक, अंधता- (as in amaurotic idiocy)
amaurotic familial idiocy कुटुंबविशिष्ट अंध मूढता
ambiguous संदिग्ध
ambisexual वास्तविक उभयलिंगी
(also true hermaphrodite)
amblyopia मंददृष्टिता
amboceptor (haemolytic) ऍम्बोसेप्टर (लोहिता विलयी प्रतिपिंड), द्विग्राही
ambulant चलनक्षम
= ambulatory
amebic abscess अमीबाजन्य गळू, अमीबाजन्य विद्रधि
amebic colitis अमीबीय बृहदांत्रशोथ, अमीबीय कोलायटिस
amebic colitis अमीबीय बृहदांत्रशोथ, अमीबीय कोलायटिस
amebic hepaticis अमीबाजन्य यकृतशोथ
Amebida अमोबीडा, अमीबा वर्ग
amelanotic melanoma अकृष्ण शाव कर्क, अशाव शाव कर्क
amelioration उपशम, सुखावह करणे
ameloblast दंतवल्कजनक पेशी, इनॅमलजनक पेशी
ameloblastic fibroma दंतवल्कबीज तंतुअर्बुद
ameloblastoma = adamantinoma
amenorrhea अनार्तव, निरार्तव, आर्तवादर्शन, आर्तवाभाव
(also amenorrhoea)
amenorrhea primary प्राथमिक अनार्तव
amenorrhoea = amenorrhea
American trypanosomiasis अमेरिकन ट्रिपॅनोसोम विकार, अमेरिकन ट्रिपॅनोसोम रोग, अमेरिकन असीकाय रोग, छागा रोग
(also Chaga's disease)
amination ऍमीनन
amino acid अमिनो आम्ल
amino acid carrier ऍमिनो आम्लवाही
aminoacidemia ऍमिनो आम्लरक्तता
aminoaciduria ऍमिनो आम्लमेह, ऍमिनो आम्लमूत्रता
amitosis असूत्री विभाजन
(also called direct division)
amitotic असूत्री विभाजनी, असूत्री विभाजन
amitotic division अविभाजी सूत्र गुणन
ammonia अमोनिआ, तिक्ति
ammoniacal अमोनिआयुक्त
ammonium and potassium oxalate mixture अमोनियम व पोटॅशियम ऑक्सलेट मिश्रण
amnesia स्मृतिलोप, विस्मरण
amniocentesis १ गर्भाएदक वेधन २ उल्बद्राव परीक्षा
amnion उल्ब
amniotic उल्बी, उल्ब-
amniotic cavity उल्ब गुहिका
amniotic embolism गर्भाएदक कवलन
amniotic fluid गर्भाएदक, उल्बजल
amniotic membrane उल्ब पटल
amoeba अमीबा
amoebic dysentery अमिबीय आमांश
amoebic dysentery अमिबीय आमांश
amoebic ulcer अमिबीय व्रण
amoeboid अमीबाभ, अमीबासदृश
amoeboid cell अमीबाभ पेशी
amoeboid movement अमीबाभ हालचाल, अमीबासदृश हालचाल
amoeboma अमीबोमा, अमीबीय कंद
amorphous अरुपी, अस्फटिक, अस्फटिकी, अरवकी
Amphibia (as the members of the class Amphibia) ँम्फिबिआ, भू-जलचर, उभयचर
amphitrichate द्विकश
amphoteric उभयधर्मी
amphotericin B ऍम्फोटेरिसिन बी
amphoterism उभयधर्मिता
ampicillin ऍम्पिसिलीन
amplification प्रवर्धन, विस्तार
amplifier प्रवर्धक, विस्तारक
amplitude आयाम
ampulla कुंभिका, तुंबिका, तुंबक
ampullar तुंबिका, कुंभिका-
= ampullary
amputation अंगच्छेद
amyloid ऍमिलॉईड, गंडाभ
amyloid goiter अमिलॉइडयुक्त अवटुवृद्धि
amyloidesis = beta fibrillosis
amyotonia congenita जन्मजात स्नायु ताणहीनता
(also myotonia congenita)
anabolic उपचयी
anabolic steroid उपचयी स्टेरॉइड
anabolism उपचय
anacrine बहिःस्त्रावी, उत्सर्गी
(also eccrine or exocrine)
anacrine gland बहिःस्त्रावी ग्रंथि, उत्सर्गी ग्रंथि
(also eccrine gland or exocrine gland)
anaemia १ पांडुरोग, ऍनिमिया २ (when local) अरक्तता
achlorhydric a. जठर आम्लहीनात पांडुरोग achrestic a.उपयोजन अक्षमता पांडुरोग achylica a. जठरस्त्रवणहीनता पांडुरोग acute a. तीव्र पांडुरोग acute fabrile a. तीव्र ज्वर पांडुरोग acute haemolvtic a.तीव्र लोहितपेशी विघटनी पांडुरोग Addison's a. = addisonian a. ऍडिसन पांडुरोग, ऍडिसनचा पांडुरोग agastric a.जठरन्यूनता पांडुरोग, जठरन्यूनयातजन्य पांडुरोग alimentary a.आंत्रीय पांडुरोग anhaematopoietic a. = anhaemopoietic a. रक्तजननहीनता पांडुरोग aplastic a. = aregenreative a. अविकसन पांडुरोग atrophic a.अपुष्टि पांडुरोग Bartonella a.बारटोनेला पांडुरोग cerebral a. प्रमस्तिष्क पांडुरोग congenital non-spherocytic haemolytic a. उपजत कंटुकेतर लोहित विलयी पांडुरोग Cooley's a. (also called thalssaemia) कुली पांडुरोग crescent cell a. अर्धचंद्र पेशी पांडुरोग deficiency a. न्युनता पांडुरोग dimorphic a. द्विरुपी पांडुरोग elliptocytary a.= elliptocytotic a. लंबवर्तुळी पांडुरोग, दीर्घवृत्ती पेशीय पांडुरोग elliptocytic haemolytic a.अंडाकार लोहिताजनक पेशीय पांडुरोग erythroblastic a. (of childhood) लोहिताजनक पेशीय पांडुरोग essential a.= idiopathic a. haemolytic a.लोहिता विलयजन्य पांडुरोग, लोहिता विघटनी पांडुरोग haemorrhagic a.रक्तस्त्रावी पांडुरोग hypochromic a.अल्पवर्णी पांडुरोग hypochromic microcytic a. अल्परंजित लघुलोहिता पांडुरोग hypoplastic a.अल्पविकसन पांडुरोग, अल्पविकसनजन्य पांडुरोग idiopathic a.अज्ञातमूल पांडुरोग idiopathic acquired a.अज्ञातमूल संपादित लोहिता पांडुरोग idiopathic acquired haemolytic a. (auto-antibody type) अज्ञातमूल संपादित लोहिता विलयजन्य पांडुरोग (आत्मघाती प्रतिपिंडयुक्त) idiopathic hypochromic a. अज्ञातमूल अल्पवर्णी पांडुरोग iron deficiency aंयून लोह पांडुरोग leukoerythroblastic a.श्वेतलोहितजनक पेशीय पांडुरोग lymphatic a.लसीका पांडुरोग macrocytic a. बृहतपेशीय पांडुरोग, महालोहिता पांडुरोग mediterranean a.भूमध्य सामुद्रिक भागातील पांडुरोग, मेडिटेरियन पांडुरोग megaloblastic a.महालोहितजनक पेशीय पांडुरोग megalocytic a. महालोहितपेशीय पांडुरोग micro angiopathic haemolytic a. कोशिनी पोषज लोहिताघ्न पांडुरोग microcytic a.लघुपेशीय पांडुरोग, लघुलोहिता पांडुरोग normocytic a.समलोहिता पांडुरोग nutritional a.अपुष्टिजन्य पांडुरोग occult a. गूढ पांडुरोग osteosclerotic a. अस्थिकाठिण्य पांडुरोग pernicious a. दुःसाध्य पांडुरोग physiological a. स्वाभाविक पांडुरोग posthaemorrhagic a. रक्तस्त्रावोत्तर पांडुरोग progressive pernicious a.प्रगामी दुःसाध्य पांडुरोग scorbutic a.स्कर्बीजन्य पांडुरोग secondary a.अनुगामी पांडुरोग sickle cell a. करंजी पेशीय पांडुरोग, spherocytic a.कंटुक लोहिता पांडुरोग, चेंडूपेशीगोळापेशीगोलक पेशी पांडुरोग splenic a.प्लीहा पांडुरोग toxic a. विषज पांडुरोग tropical a.उष्णकटिबंधीय पांडुरोग tropical macrocytic a.उष्णकटिबंधीय बृहतपेशीय पांडुरोग
(also anemia)
anaemic अरक्तजन्य
anaerobe अवात, अप्राणेय, वातनिरपेक्षी, अनॉक्सीजीवी, अनॉक्सीय शाकाणु
anaerobic विनॉक्सी, अनॉक्सी, प्राणेयभीरु, वातनिरपेक्षी
anaerobic environment विनॉक्सी परिस्थिति
anaerobic indicators विनॉक्सी दर्शक, अनॉक्सी दर्शक
anaerobic jar (BTL anaerobic jar) विनॉक्सी बरणी, अनॉक्सी बरणी
anaerobic medium प्राणवायु विरहित माध्यम, अनॉक्सी माध्यम
anaerobic respiration विनॉक्सी श्वसन
anaerobiosis विनॉक्सीजीवन, वातनिरपेक्ष जीवन, वातनिरपेक्षता
anaesthesia बधिरण, बधिरीकरण, बधिरावस्ता, असंवेद्यता
anaesthetic बधिरकारी
anaesthetic leprosy निस्संवेदी कुष्ठरोग, बधिर कुष्ठरोग
anal गुद-
anal canal गुदमार्ग
anal fistula भगंदर
analgestic वेदनाशामक, वेदनाहारी
= analgetic
analogous सदृश, समधर्मी, समान, कार्यसदृश
analogue सदृश, समधर्मी
analogy सादृश्य, समधर्मता
analyse विश्लेषण करणे
analyser विश्लेषक
analysis विश्लेषण
analytic विश्लेषणात्मक, विश्लेषण
= analytical
anamnestic reaction पुनःस्मृतीजन्य अभिक्रिया, आठवणींचा घोटाळा
anamnestic response पुनःस्मृतीजन्य प्रतिसाद, आठवणींचा प्रतिसाद
anaphase पश्चावस्था, पश्चप्रावस्था
anaphylactic shock अपप्रतिरक्षी आघात, तीव्र अपायी आघात
anaphylactogen अपप्रतिरक्षाजनक
anaphylactogenesis अपप्रतिरक्षाजनन
anaphylactoid अपप्रतिरक्षाभ
anaphylactoid purpura अपप्रतिरक्षाभ नीलारुण
anaphylactoid reaction अपप्रतिरक्षाभ प्रतिक्रिया, अपप्रतिरक्षाभ अभिक्रिया, अपप्रतिरक्षाभ प्रतिक्षेप, अपप्रतिरक्षाभ प्रक्रिया
anaphylatic अपप्रतिरक्षी, अपकारक, तीव्र अपायी
anaphylatic reaction अपप्रतिरक्षी अभिक्रिया, अपकारक अभिक्रिया, तीव्र अपायी प्रतिक्रिया
anaphylatoxin अपप्रतिरक्षी विष
anaphylaxis अपप्रतिरक्षा
anaplasia कुविकसन
anaplastic कुविकसित
anastomose संमीलन करणे
anastomosing संमीलनी
anastomosis संमीलन, वाहिनी मीलन, जोड
anastomotic ulcer जोडव्रण
also stomal ulcer
anatomical शरीररचनेसंबंधी, शारीरिक, शरीर
anatomy शारीर, शरीररचनाशास्त्र
anatoxin वम्रखित, सौम्यविष, जैवविषाभ, फॉर्माल विषाभ
(also formal precipitated toxoid) (F.P.T.)
ancestor पूर्वज
ancestral पूर्वज-
ancylostoma ँकिलोस्टोमा, अंकुशमुख
ancylostoma caninum ँकिलोस्टोमा कॅनिनम, श्वा-अंकुश मुख
ancylostoma ceylonicum ँकिलोस्टोमा सिलोनिकम, सिंहली अंकुश मुख
ancylostoma duodenale ऍकिलोस्टोमा ड्युओडेनल, आंत्रस्थ अंकुशमुख
ancylostomasis ँकिलोस्टोमता, अंंकुशमुख रोग
ancylostomidae ँकिलोस्टोमेड, अंकुशमुख कुल
Andrade's indicator अन्द्रादे दर्शक
androblastoma पुंरुपांतरी अर्बुद
also arrrhenoblastoma, also called Berger tumour or Leydig cell tumour)
androcyte पुंपेशी
androgen पुंजन (as hormone) पुंजन्यसंप्रेरक, ऍड्रोजेन
androgen insensitivity पुंजन असंवेदिता
androgenic पुंजनी, ँड्रोजेनजनक
androgynoid पुंजायाभ
andrology पुंजनशास्त्र
androsterone ँड्रोस्टेरॉन
anemia = anaemia
anergy प्रतिक्रियाशून्यता
anesthesiology बधिरीकरण शास्त्र
anesthetic बधिरकारी, बधिर
aneurysm वाहिनी फुगवटा, वाहिनी कुंभ
arterio venous a. नीला रोहिणी फुगवटा cardiac a. हृदयाचा फुगवटा, हृतस्फीती congenital cerebral a. = berry a.मेंदूतील उपजत रोहिणी फुगवटा dissecting a. वाहिनी विच्छेदक फुगवटा false a.फसवा वाहिनी फुगवटा fusiform a. चातीरुप वाहिनी फुगवटा micro a. सुक्ष्म केशवाहिनी फुगवटा mycotic a. सुक्ष्म जंतुजन्य वाहिनी फुगवटा saccular a.कुंभला रोहिणी फुगवटा syphilitic a. उपदंशजन्य रोहिणी फुगवटा ventricular a. जवनिकेचा फुगवटा vericose a. = cirsoid a. अपस्फीत नील फुगवटा araumatic a. = exogenous a. आघातजन्य रोहिणी फुगवटा
aneurysmal bone cyst विस्तृत वाहिनी अस्थिकोष्ठ
angilitis वाहिनीशोथ
angina वेदना, शूल
angina pectoris हृदशूल, उर शूल
angioblastic वाहिनी जनक
angioblastic tissue रक्त वाहिनीजनक ऊति
angiofibroma वाहिनी तंतुअर्बुद
angiogenesis वाहिनीजनन
angiogenesis factor वाहिनीजनन घटक
angiogram वाहिनीचित्र
angiography वाहिनीचित्रण
angiokeratoma ँजिओकेरॅटोमा, वाहिनीकिराटार्बुद
angiolipoma वाहिनी मेदार्बूद
angiology वाहिनीशास्त्र
angioma (रक्त) वाहिनी अर्बुद
capillary a. केशिनी अर्बुद cavernous a. वाहिनी कुहरी अर्बुद infantile a. शिशु वाहिनी अर्बुद mixed a. मिश्र केशिनी अर्बुद sclerosing a.दृढकारी वाहिनी अर्बुद serpiginous a.सर्पिल वाहिनी अर्बुद
(also hemangioma)
angiomatous lymphoid hamartoma केशिनी लसी ऊति विकृत रचना अर्बुद
angiomyoma वाहिनी स्नायुअर्बुद
angionecrosis वाहिनी ऊति मरण, ऊति जीव नाश, वाहिनी जीवनाश
angioneurotic चेतावाहिनी विकृतिजन्य शोफ
angiosarcoma घातक वाहिनी अर्बुद
angiotensin ँजिओटेंसिन
anglerfish ँगलर फिश, नासापास मत्स्य
Angstrom unit ँगस्ट्रॉम परिमाण
angular कोनीय
anhaematopoietic anaemia रक्तजननहीनता पांडुरोग
= anhaemapoietic anaemia
anhidrosis स्वेदन्यूनता
anhidrotic स्वेदनरोधी
anhydride अनहायड्राइड
anhydrous निर्जल
anicteric hepatitis कामलाहीन यकृतशोध
aniline dye ऍनिलिन रंजक
animal breeding प्राणि प्रजनन
animal kingdom प्राणिसृष्टी
animal parasite परजीवी प्राणी
animal pathology प्राणिरोगशास्त्र
animalcule प्राणिक, लहान प्राणी
animate सजीव, चेतन
animation सजीवता,सजीवन
anion ऍनायन
aniso- (in comb.) विषम-, असम
anisochromasia (लोहिता) असमरंजन, (लोहिता) रंजन असमता
anisocyte असमपेशी
anisocytosis असमपेशिता, असमलोहिता
anisotropic उभयापवर्तनी
(also birefringent)
ankylosing spondylitis दृढकारी कशेरु संधि शोथ, मारी स्टुम्पेल रोग
(also Marie-Strumpell disease)
ankylosis संधिदृढन, संधिग्रह, संधि जखडणे
ankylostoma duodenale अंकुश कृमि
(also called hookworm)
Annelida ऍनेलिडा, वलयांकित कृमि
annular वलयाकार, कंकणाकृति
(also anular)
annular thickening वलयाकार स्थूलन
annular ulcer
girdle ulcer
annulus वलय
(also anulus)
anode ऍनोड
anomaly असंगति, विक्षेप
anonymous mycobacteria अविशिष्ट मेदभर दंडाणु
(also a typical mycobacteria or unclassified mycobacteria)
anopheles ऍनाफिलिस डास, चित्रपक्ष मच्छर, व्याघमशक
anorectal fistula गुदबृहदांत्र नाल, भगंदर
anorexia क्षुधानाश
anosmia अघाणता, घाणशून्यता
anovulatory डिंब अनुत्सारी, डिंबाभावी
= anovular
anovulatory menstrual cycle डिंब अनुत्सारी चक्र
anoxemia अनॉक्सिरक्तता, रक्तातील ऑक्सिन्यूनता
anoxemic अनॉक्सिरक्त, अनॉक्सिरक्तताजन्य
anoxia less ऑक्सिन्यूनताजन्य
also hypoxic
antagonism विरोधी (प्रतिजैविक), वैरभाव
(antibiotic)
antagonist विरोधी
antagonistic विरोधी
antagonize विरोधी क्रिया करणे, विरोध करणे
ante-mortum clot मृत्युपूर्व आतच
antenatal गर्भकालीन, प्रसवपूर्व
antenna स्पृशा
antepartum hemorrhage प्रसवपूर्व रक्तस्त्राव
anterior अग्र, पुरस्थ
anterior chamber (of eye) पुढील दालन (डोळ्याचे), नेत्रलिंद
anterior commissure अग्र समायोजी
anterior lobe अग्रपालि
anterior naris अग्र नासाछिद्र
anterior perforated substance पुरःस्थ छिद्रित भाग
anterior pillar (as in tonsil) अग्रस्तंभ
anterior pituitory extract अग्र पीयूषिका अर्क
antero अग्र-
anteversion of uterus गर्भाशयाचे पुढे झुकणे
anthracoid ँन्थँकॉइड, कृष्णव्रणकाभ
anthracosis (फ्फुप्फुस) कृष्णकणता, काजळी धरणे (as in anthracosis of lung फुप्फुसातील काजळी)
anthrax ँन्थॅक्स रोग, कृष्ण व्रण, सांसर्गिक काळपुळी
anti प्रति-, रोधी
anti -D प्रति डी
anti A serum प्रति ए सीरम, ए विरोधी रक्तद्रव्य
anti B serum प्रति बी सीरम, बी विरोधी रक्तद्रव
anti carcinegen कर्कजननरोधी
anti gammaglobulin serum प्रतिगामी आवर्तुली सीरम, प्रतिमानवी गामा आवर्तुली सीरम, कूम्बचे सीरम
(also anti human globulin serum or Coomb's serum)
anti H serum प्रति एच सीरम, विरोधी रक्तद्रव्य
anti human globulin serum = anti gamma globulin serum
anti IgM प्रति आयजीएम, प्रति प्रत्यावर्तुली एम
(anti immunoglobulins M)
anti inflammatory शोथ विरोधी
anti inflammatory agent शोथ विरोधी कारक
anti lymphocyte globulin (ALG) प्रति लसीकापेशी आवर्तूली
anti lymphocyte serum (ALS) प्रति लसीकारक्त लस, प्रति लसीका सीरम, प्रति लसीका रक्तद्रव्य
anti nuclear factor नष्टिविरोधी घटक, केंद्रविरोधी घटक, प्रतिकेंद्र घटक
anti Rh serum प्रति आर एच सीरम
anti venom प्रति प्राणि विष (सर्प विष, विंचव्याचे विष, पालीचेविष वगैरे)
anti-IgA प्रति आयजीए, प्रति प्रत्यावर्तुली ए
(anti immunoglobulins G)
anti-IgG प्रति आयजीजी , प्रति प्रत्यावर्तुली जी
(anti immunoglobulin G)
antibacterial जंतुघ्न, जंतुनाशक, जंतुरोधी
antibiotic प्रतिजैविक
antibiotic antagonism प्रतिजैविक विरोधता
antibiotic assay प्रतिजैविक निकषमूल्यन, प्रतिजैविक निर्धारण, प्रतिजैविक आमापन
antibiotic medium प्रतिजैव माध्यम
antibiotic resistant disease प्रतिजैव प्रतिकारी रोग
antibiotic sensitivity testing प्रतिजैविक संवेदिता चाचणी
antibiotic synergism प्रतिजैविक सहयोगिता
antibody प्रतिपिंड
antibody absorption test प्रतिपिंड शोषण चाचणी
antibody combining site प्रतिपिंड संयोगी स्थान
antibody deficiency syndrome प्रतिपिंड न्युनता संलक्षण
antibody excess प्रतिपिंडाधिक्य
antibody receptor प्रतिपिंड ग्राही
anticholinergic कोलिनधर्मरोधी
anticholinergic agent कोलिनधर्मरोधी पदार्थ
anticholinesterase ँटिकोलिनस्टरेज
anticoagulant साकळणरोधी द्रव्य, क्लयनरोधी द्रव्य, स्कंधनरोधी द्रव्य
anticomplementary प्रति संपूरक-
anticonvulsant आकडीरोधी
antidiabetic मधुमेहरोधी
antidiabetic drug मधुमेहरोधी औषध
antidiuresis मूत्रलतारोध
antidiuretic मूत्रलरोधी, प्रतिमूत्रल
antidiuretic hormone मूत्रलरोधी संप्रेरक
(abbr. ADH)
antigen प्रतिजन, ँटिजेन
antigen antibody complex प्रतिजन प्रतिपिंड संकूलन, प्रतिजन प्रतिपिंड जटिल
antigen antibody reaction प्रतिजन प्रतिपिंड अभिक्रिया
antigen binding capacity प्रतिजन बंधन क्षमता
antigen excess प्रतिजनाधिक्य
antigen receptor प्रतिजन आकलक, प्रतिजन ग्राही
antigen recognition site प्रतिजन ओळख खूण, प्रतिजन आकलन स्थान
antigenic प्रतिजनक
antigenic deletion प्रतिजन लोप
antigenic determinant प्रतिजन निर्धारक
antigenic diversion प्रतिजन विपथन
antigenic modulation प्रतिजन आपरिवर्तन
antigenic potency प्रतिजनक्षमता
antigenic profile प्रतिजन रुपरेखा
antigenic variation प्रतिजन पालट
antigenicity प्रतिजनत्व, ँटीजेनत्व
antiglobulin प्रत्यावर्तुली
antiglobulin consumption test प्रत्यावर्तुली वापर चाचणी, प्रत्यावर्तुली ऱ्हासाची चाचणी, प्रत्यावर्तुली खप चाचणी, प्रत्यावर्तुली उपभोग चाचणी, प्रत्यावर्तुली लोप चाचणी
antiglobulin reaction प्रति (मानवी) आवर्तुली अभिक्रिया, कुम्बस् चाचणी
(also Coomb's test)
antihaemophilia हिमोफिलिआरोधी
antihaemophilic factor रक्त स्त्रवण वृत्ति निरोधक घटक, स्कंदन घटक-
abbr. A.H.F. also antihaemophilic globulin (abbr. A.H.G. or coagulation factor VIII)
antihrombin ँन्टिर्थुबीन, तुंबिनविरोधक
antihypertensive रक्तदाबक्षपक, रक्तस्त्रावशामक, रक्तदाब खाली आणणारे (द्रव्य)
antiketogenic कीटोनजननरोधी
antimetabolite प्रतिचयापचयक, प्रतिचयापचयी, चयापचयरोधी
antimony ँटीमनी
antineoplastic agent नववृद्धिरोधक, नववृद्धिनाशक, अर्बुदरोधक, अर्बुदनाशक, कर्करोधक, कर्कनाशक
also antitumour agent
antiperistalsis प्रतिपूरस्सरण
antiperistaltic प्रतिपूरस्सरणी
antipyretic ज्वरशामक, ज्वरहारी
antiquity प्राचीनता
antisepis प्रतिपूरता
antiseptic प्रतिरोधी, प्रतिपूतिक
antiserum प्रतिरक्तलस, प्रतिसिरम, प्रतिरक्तद्रव्य
antistreptolysi O test प्रति मालागोलज तांतुली विलयक ओ चाचणी, ए एस ओ चाचणी, ँन्टी स्ट्रेप्टोयालसिन ओ चाचणी
antithrombin ँटिथबिन. तुंबिनविरोधक, प्रतितुंबित, तुंबिन रोधक
antitoxic जीवविषरोधक
antitoxin प्रतिजैवविष, प्रतिविष
antitrypsin ट्रिप्सिनविरोधक
antitumour agent = antineoplastic agent
antiviral प्रतिविषाणु
antral गुहृवरी, गुऋहृवर--
antrum गहृवर
anuclear अकेंद्रक
anucleate अकेंद्रकी
anular = annular
anulus = annules
anuresis अमूत्रता
= anuria
anuric अमूत्र-, अमूत्रताजन्य
anus गुदद्वार
= anus cloaca
anxiety चिंता
aorta महारोहिणी, महाधमनी
aortal महारोहिणी-, महाधमनी-
= aortic
aortic arch महारोहिणी कमान, महारोहिणी चाप
aortic arch stretch receptor महारोहिणी चाप ताणग्राही, महाधमनी चाप ताणग्राही, महारोहिणी चाप ताण आकलक, महाधमनी चाप ताण आकलक
aortic athesrosclerosis महारोहिणी अथेरोकाठिण्य, महारोहिणी प्रतिचय
aortic body महारोहिणी पिंड, महाधमनी पिंड
aortic pressure curve महारोहिणी दाब आलेख, महाधमनी दाब आलेख
aortic regurgitation महारोहिणी प्रत्यावहन
aortic sinus महारोहिणी कोटर, महाधमनी सुषि, व्हल्साल्वाचा कोटर
also sinus of valsalva
aortic stenosis महारोहिणी वल्लसंकोचन, महाधमनी वल्लसंकोचन
aortic valve महारोहिणी वल्ल, महारोहिणी झडप
aortitis महारोहिणीशोथ, महाधमनीशोथ
apathetic क्रियाशून्य
apathic भावनाशून्य, भावनाहीन
apathy भावहीनता, उदासीनता
apendix आंत्रपुच्छ, उपांग, पुच्छ
aperture रंध
apex शिखर, अग्र
aphacia भिंगहीनता
= aphakia
aphasia वाचाघात
aphasic वाचाघाती, वाचाघात
aphthous ulcer तोंड आल्यामुळे झालेला व्रण
apical शिखर, अग्रीय, अग्र--
apical pneumonia फुफ्फुस शिखर शोथ
apiostomum ऍपिओस्टोमम, पत्रमुख
aplasia अघटन, अविकसन
aplastic अघटन, अविकसन-
aplastic anaemia अविकसन पांडुरोग
apnea अश्वसन
apochromatic (optics) (said of a microscope objective in which spherical and chromatic aberrations have been corrected with greatest possible completeness) अतिअवर्णी
apochromatic lens अपरंग भिंग, अतिअवर्णी भिंग
apocrine अंशस्त्रावी, अंशपेशीद्रव्यसारी
also merocrine
apocrine cell अंशस्त्रावी पेशी, अंशपेशीद्रव्यसारी पेशी
apocrine gland अंशस्त्रावी ग्रंथि, अंशपेशीद्रव्यसारी ग्रंथि
also merocrine gland
apocrine secretion अंशस्त्राव
apoferritin अपलोहधारक, लोहधारक (प्रथिन)
apolar अधुवी
apolar cell अधुवी पेशी
aponeurosis स्नायुबंधपटल, पृथु कंडरा
aponeurotic स्नायुबंधपटल-, बंधपटल-, पृथु कंडरा-
apoplexy पक्षाघात, अपसन्यास
apparant दर्शनी, भासमान
apparatus उपकरण संच, यंत्रणा उपकरण, सामुग्री
appearance (दर्शनी) रुप, स्वरुप
appendage उपांग
appendicitis आंत्रपुच्छशोथ
appendicular आंत्रपुच्छ-
appetite क्षुधा, भूक
applied उपयोजित
applied pathology उपयोजित विकृतिशास्त्र
appose अभिस्थापन करणे
apposition अभिस्थापन
appreciate आकलन करणे, अधिमूल्यन करणे
appreciation आकलन, अधिमूल्यन
approach दृष्टिकोन, प्रवेशमार्ग
approximate संनिकट
apron ऍप्रन
apthous stomatitis मुखस्फोट, तोंड येणे
APUD cell (cell with capacity of Amine precusor uptake and dehydrogenation) अयुड पेशी, एपीयुडी पेशी (अमीनांचा स्वीकार करून त्यातील हायड्रोजन काढून टाकण्याची क्षमता असलेल्या समानधर्मी पण शरीरात वेगवेगळ्या जागी पसरलेल्या चेताजन्य पेशींची संस्था)
apyrexia ज्वरहीनता, ज्वरमध्यांतर
aqua जल
aquatic जलीय, जल-
aquatic animal जलचर
aquawax जलद्रवीमेण
aqueduct वाहिनी
aqueductal stenosis चैत जल वाहिनी संकोच
aqueous जलीय
aqueous humour नेत्रोद
aqueous tension जलीय ताण, जलीय तणाव, नेत्रोद दाब
arabinose ऍरॅबिनोज
arachnoid जाल आवरण, जालाभ-
arachnoid villi = Pacchionian body
araldite ऍरल्डाइट (राळेचा एक प्रकार)
arborize प्रशाखन होणे
Arbovirus संधिपाद (वाहित) विषाणु, आर्बाएव्हायरस
(arthroped borne virus)
arbovirus encephalitis आर्बाएव्हायरस- मस्तिष्कशोथ, संधिपाद-व्हायरस मस्तिष्कशोथ
arbovirus eneephalitis आर्बाएव्हायरस मस्तिष्कशोथ, संधिपाद व्हायरस मस्तिष्कशोथ
arc चाप, कमान
arch चाप
architecture संरचना
arcus चाप
arcus adiposus जराजन्य चाप
= arcus senilis
area क्षेत्र, भाग
arena अरीना
arenavirus अरीनाव्हायरस
areola स्तनाग्रवलय, स्तनाग्रमंडल, अंतराल, परिवेश
areolar tissue अंतरालित ऊति, विरल ऊति
argentaffin रजतरागी
argentaffin cell रजतरागी पेशी
argentaffin tumour रजतरागी अर्बुद
arginine अर्जिनिन
arginine loading test अर्जिनिन भरण चाचणी
Argyll Robertson pupil अर्गील रॉबर्टसन बाहुली
argyria रजतमयता
also argyriasis or argyrosis
argyrophil रजतरागी
argyrophilia रजतरागिता
argyrosis = argyria
ariboflavinosis रिबोफ्लेविनहीनता
arm बाहु
Arneth count अर्नेथ गणन
aromatic सुवासी, सुगंधी, ऍरोमॅटिक
arrest संरोध, स्थगन, संरोध करणे, स्थगन करणे, अडकवणे, बंद करणे, अटकाव करणे
arrhenoblastoma = androblastoma
arrhythmic अताल-
artefact कृत्रिम, कृतक, आभासी, लटका
arterial रोहिणी-, धमनी-
arterial air embolism रोहिणी वायु कवलन, रोहिणी वायु निकवलन
arterial blood pressure रोहिणी रक्तदाब, धमनी रक्तदाब
arterialization रोहिणीकरण, रोहिणीभवन, धमनीकरण, धमनीयन
arterialize रोहिणीकरण करणे, रोहिणीभवन होणे, धमनीकरण करणे, धमनीयन करणे
arteriolar रोहिणीका-, धमनिका-
arteriolar nephtosclerosis रोहिणिका काठिण्यजन्य मूत्रपिंडविकार, वृक्कीय रोहिणी काठिण्य रूजा
arteriolar sclerosis = arteriolosclerosis
arteriole रोहिणिका
arteriolitis रोहिणिकाशोथ
arteriosclerosis रोहिणी काठिण्य
(also arteriolar sclerosis)
arteriosclerosis obliterans अवरोधी रोहिणी काठिण्य
arteriovenous anastomosis नीला रोहिणी संमीलन, नीला रोहिणी जोड, धमनीशीर संमीलन
arteriovenous aneurysm नीला रोहिणी फुगवटा, धमनीशीर फुगवटा
arteriovenous fistula नीला रोहिणी नाल, धमनीशीर नालव्रण
arteriovenous shunt नीला रोहिणी उपमार्ग, धमनीशीर पार्श्वपथ
arteritis रोहिणीशोथ, धमनीशोथ
artery रोहिणी, धमनी
arthogryposis multiplex congenita जन्मजात हस्तिपादसंधिवक्रता संलक्षण, जन्मजात बहुसंधिवक्रता
arthospore खंडबीजाणु
arthrogryposis आकुंचनी संधिदोष, संधिवक्रता
arthropathy संधिदोष, संधि विकार
arthropod संधिपाद
arthropod borne disease संधिपाद वाहित विकार, संधिपाद वाहित रोग
(also insect borne disease)
arthropoda संधिपाद वर्ग, आर्थाएपोडा (संधिपाद प्राणिप्रसृष्टि, आर्थाएपोडा प्रसृष्टि)
Arthus reaction आर्थसचा अविष्कार
= arthus phenomenon
arthythmia अतालता
also arythmia
articular संधि-
articulate सांधणे, जोडणे
articulation १ (as joint) संधि, सांधा, जोड २ उच्चारण
(also joint)
artificial कृत्रिम
artificial character कृत्रिम लक्षण, कृत्रिम वैशिष्ट्य
artificial immunity कृत्रिम प्रतिक्षमता
artificial kidney कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम मूत्रपिंड
artificial respiration कृत्रिम श्वसन
arythmia = arrhythmia
arythraemic myelosis = Di Gugliema's disease
asbestos ऍस्बेस्टॉस
asbestos body ऍस्बेस्टॉस पिंड
asbestosis ऍस्बेस्टॉसता
ascariasis (सामान्य) जंतविकार
ascaris जंत, ऍस्कॅरिस, त्रि-ओष्ठ सूत्रकृमि
Ascaris lumbricoides ऍस्करिस लुम्बिकॉयडिस, मानुष त्रि-ओष्ठ कृमि
ascaris lumbricoides suum सूकर त्रि-ओष्ठ कृमि
ascarodea ऍस्केरिडॉइडिया, त्रिओष्ठ कंकुल
ascend आरोहण करणे, चढणे
ascending myelitis आरोही मेरुरज्जुशोथ
ascent आरोह, चढ, उत्क्रांती
Ascheim Zondak (pregnancy) test ऍशहाइम-झाँडेक (सगर्भता) परीक्षा
Aschoff nodule संधिज्वर कंद
Aschoff's body ऍशॉफ पिंड
Aschoff's node ऍशॉफ पिंड
ascites जलोदर
Ascoli test ऍस्कोली चाचणी (ँथॅक्स रोगासाठी उष्मा), अवक्षेप चाचणी
ascomycetes ऍसकोमायसेटेस, बीजकोशधारक कवक कुल
ascorbic acid ऍस्कॉर्बिक आम्ल
ascorbic acid saturation test ऍस्कॉर्बिक आम्ल संतृप्त चाचणी
ascospore ऍस्कोबीजाणू
asepsis अपूयता
aseptic निर्जंतुक
aseptic abscess निर्जंतुक विद्रधि, निर्जंतुक गळू
aseptic meningitis अपूय मस्तिष्कावरण शोथ
aseptic necrosis जंतुविरहित ऊतिनाश
asexual अमैथुन-, अलैंगिक
asexual reproduction अमैथुन प्रजोत्पत्ति
aspect १ पैलू २ स्वरुप ३ दृष्टीकोन ४ अंग ४ (as aspection) ऋऋतुप्रभाव
aspection ऋऋतुप्रभाव
aspergillosis गदाकवक रोग, अस्पर्गिलस विकार
aspergillus बीजघर कवक
aspermia वीर्याभाव, अवीर्यता, शुक्रपेशीहीनता
asphyxia श्वासावरोध
asphyxial श्वासावरोधी, श्वासावरोध-
asphyxiate श्वासावरोध करणे, श्वास कोंडणे
aspirate चूषण करणे, चूषण उपचार करणे
aspirated fluid सूचि चूषित द्रव्य
aspiration चूषण
aspiration biopsy चूषण ऊतिग्रहण
aspiration pneumonia शोषणी फुफ्फुसशोथ, शोषणी न्यूमोनिया
also inhalation pneumonia
aspirin ऍस्पिरिन
asplenia प्लीहा अभाव
asporogenic अबीजाणुजन
= asporogenous
assay निकषमूल्यन, निर्धारण, मापन
assortment विल्हेवारी, वर्गीयण
asteroid तारकाभ
asthenia दुर्बलता
asthenic दुर्बल
asthma दमा, अस्थमा, तमक
allergic a. ऍलर्जीजन्य दमा bronchial a. श्वसनी दमा cardic a. हृदजन्य दमा extrinsic a. पर्यावरणजन्य दमा
astigmatic अबिंदुक, दृष्टिविषम
astigmatism अबिंदुकता, दृष्टिवैषम्य
astringent कषाय, कषाय-, तुरट
astrocyte तारका पेशी
also astroglia or spinder cell)
astrocytoma तारका पेशी अर्बुद
astroglia = astrocyte
asymmetric असममित, असमाकार
= asymmetrical
asymmetry असममिति, असमाकार-
asynchronisation असंकालन
asystole अनाकुंचन
= asystolia
atavistic पूर्वज, पूर्वजात-
ataxia गतिविभ्रम
also ataxy
ataxia telangiectasia गतिविभ्रम वाहिनीस्फीति संलक्षण
also called Louis-Bar syndrome
ataxic गतिविभ्रमी, गतिविभ्रम-
ataxic neuropathy गतिविभ्रमी चेताविकार
ataxy = ataxia
atelectasis फुफ्फुस निमीलन
atelectatic फुफ्फुस निमीलनी
atheroembolism ऍथेरोकवलन
atherogenesis ऍथेरोभवन
atheroma अथेरोमा (ह्या विकारात मेदयुक्त द्रव्याचे रक्तवाहिन्यांच्या अंतस्तरात ढीग होतात. त्याचे पूर्ण रासायनिक स्वरुप अजून (१९८२) पर्यंत नीट आकललेले नाही, म्हणून अथेरो हीच संज्ञा वापरली आहे).
atheromatous embolism ऍथेरो निकवलन
atherosclerosis ऍथेराकाठिण्य
atherosclerotic ऍथेराकाठिण्य-
atherosis अनैच्छिक शाखावलन
atmosphere वातावरण
atmospheric वातावरणीय, वातावरणी, वातावरण-
atmospheric pressure वातावरणीय दाब
atom अणु
atomic अणु-
atomic absorption flame photometry आण्विक शोषण प्रकाशमिति
atomizer कणित्र
atonia ताणहीनता
atonic ताणहीन
atonicity ताणहीनता
atony अताणता
atopic कुटुंबविशिष्ट, कुलविशिष्ट
atopic allergy कुलविशिष्ट ऍलर्जी, कुलविशिष्ट अपग्राह
atopic dermatitis कुलविशिष्ट त्वचा शोथ
atopy ऍटोपी, नैसर्गिक अतिसंवेदिता, नैसर्गिक अपग्राह, अपग्राह
atoxic विषहीन
atresia अछिद्रता, अविवरता
atretic follicle शुष्क पुटक
atrial अलिंदी, अलिंद-
atrial appendage कर्णिका, अलिंद, उपांग
atrial canal अलिंद नलिका
atrial contraciton अलिंद संकुचन
atrial fibrillation अलिंद विकंपन
atrial flutter अलिंद आस्फारण, अलिंद फडफड
atrial receptor अलिंद ग्राही
atrial septal defect अलिंद पट दोष
atrio ventricular अलिंद निलय-
atrio ventricular block अलिंद निलय रोध
atrio ventricular node अलिंद निलय पर्व संधि, अलिंद निलय गाठ
atrio ventricular valve अलिंद निलय वल्ल
atrium अलिंद
atrophia = atrophy
atrophia bulbi नेत्र शोष, नेत्र शुष्कता, नेत्र क्षय
also atrophy bulbi or phthisis bulbi)
atrophic अपुष्टि, अपुष्ट, शोष
atrophic gastritis अपुष्ट जठरशोथ
atrophic rhinitis नासिकास्तर अपुष्टि शोथ
also ozena
atrophic urerus अपुष्ट गर्भाशय
atrophy अपुष्टि, शोष
brown a. पिंगल अपुष्टि disused aंइष्क्रिय अपुष्टि ischemic muscular a. अल्परक्तताजन्य स्नायुशोष muscular a.स्नायुशोष myopathic a. स्नायुविकृतिजन्य शोथ neural a. = neuropathic a. चेता विकृतिजन्य शोष optic a. दृष्टिचेता शोष pressure a.दाबजन्य शोष progressive muscular a. वाढता स्नायुशोष pseudohypertropic muscular a.मिथ्या अतिपुष्टी स्नायुशोष senile a. जराजन्य शोष
also atrophia
atrophy bulbi = atrophia bulbi
attached संबद्ध, संलग्न
attachment संबद्धता, संलग्नता
attack आक्रमण, आवेग, आघात, झटका
attenuate १ मवाळ करणे, हतप्रभ करणे, सत्त्वहीन करणे २ दुर्बल करणे, कृश करणे, क्षीण करणे ३ सौम्य करणे
attenuated मवाळ
attenuated vaccines मवाळ जंतुयुक्त लस
attenuation दुर्बलीकरण, तनूकरण, सौम्यीकरण
attitude वृत्ति, संस्थिति, अनुस्थिति
attretic १ अछिद्र-, अविवर- २ (as in ovary) शुष्क
atypical अविशिष्ट
atypical fibroxanthoma अविशिष्ट तंतुपीत अर्बुद
atypical mycobacteria = anonymous mycobacteria
auditory = acoustic
auditory canal श्रवण नलिका
auditory cell श्रवण पेशी
auditory centre = acoustic centre
auer bodies ऑर पिंड (आदिकणिता बीज पेशीत व मोनिता बीज पेशीत कोशासारात न्यष्टिकलेच्या दुगडीजवळ आढळणारे दंडाणुसदृश पिंड. ह्यात पेरॉक्सिडेज किण्व असते. ह्या पिंडामुळे श्वेता कर्क रोगाच्या ह्या वर्गातील विकार ओळखणे सोपे जाते)
Auerbach's plexus ऑरबॉख जालिका
(myenteric plexus)
augment आवर्धन करणे, आवर्धन होणे, वाढवणे, वाढणे
augmentation आवर्धन, वाढवणे, वर्धन
augmented आवर्धित, वाढवलेला, वाढलेला
augmented histamine test आवर्धित हिस्टॅमिन चाचणी
augmented secretion आवर्धित स्त्राव
aura पूर्वसूचना
aureomycin अरिओमायसीन, सुवर्ण कवकी
auricle १ (of ear) बाह्यकर्ण, कर्णिका २ (of heart) अलिंद
auricular बाह्यकर्ण-, कर्णिका, अलिंद-
auricular appendage अलिंद उपांग, कर्णिका
auricular canal बाह्यकर्ण नलिका
auriculoventricular अलिंदनिलय-
Austrelia antigen = hepatitis B antigen
auto allergic disease स्वीय ऍलर्जीजन्य विकार, स्वापायकारी विकार, आत्मघाती प्रतिक्षमताजन्य विकार, स्वविरोधी प्रतिक्षमता विकार
(also auto immune disease)
auto analysis स्वयं विश्लेषण
auto antibody स्वीय प्रतिपिंड
auto antigen स्वीय प्रतिजन, स्वीय ऍटिजन
auto immune reaction स्वयंप्रतिक्षम अभिक्रिया
auto immune thyroiditis हॅशिमोटो अवटुशोथ, लसीका गुच्छयुक्त अवटु विकार, हाशिमोटो विकार, आत्मघाती प्रतिक्षम अवटु विकार
(also Hashimoto's thyroiditis or Hashimoto's struma or lymphadenoid goiter)
auto intoxication स्व विषाक्तता
auto transplant स्वीय कलम, स्वीय प्रतिरोप
auto vaccine स्वीय लस
auto- स्वयं-
auto-agglutination स्वयं समूहन, लोहितांचे स्वयं समूहन
(also autohaemagglutination)
auto-immune स्वयं-प्रतिक्षम
auto-immunization स्वविरोधी प्रतिक्षमन, आत्मघाती प्रतिक्षमन
autoallergy स्वविरोधी प्रतिक्षमता, आत्मघाती अपग्राह, स्वीय ऍलर्जी
autocatalysis स्वयंउत्प्रेरण
autocatalytic स्वयंउत्प्रेरक
autochthonous स्वस्थानिक
autoclave ऑटोक्लाव्ह, प्रबाष्पपात्र, वाफेचे दाब पात्र, अत्युष्ण बाष्प शोधक
autofluorescence स्वयंप्रतिदिप्ति
autogenous vaccine स्वीय लस
autograft स्वीय कलम, स्वाभिरोप, स्वीय अभिरोप
autohaemagglutination = auto agglutination
autohaemolysis स्वलोहितपेशी विघटन
autoimmune disease = auto allargic disease
autolysis स्वलयन, स्वयंविलय
autolytic स्वलयनी
automatic स्वायत्त
automatic स्वायत्त
Automatic stainer स्वयंचलित रंजक (ह्या यंत्राने उतींचे छेद व लेपांचे क्रमशः रंजन होते. स्वयंचलित ऊति प्रक्रिया यंत्रास साहाय्यक यंत्रणा जोडून हे काम करता येते)
Automatic Tissue Processor (commonly known by patent name, such as Auto technicon Histokinette etc.) स्वयंचलित ऊतिप्रकिया यंत्र (ह्यांत ऊतींचे क्रमशः निर्जलीकरण होऊन मेणभरणही केले जाते)
automation स्वयंचलन
automation sequential multiple analyser (SMA) विश्लेषी अनुक्रमी बहु विश्लेषक,संतत प्रवाह विश्लेषण
(also continuous flow analysis)
autonomic ganglion स्वायत्त गंडिका
autonomic nervous system स्वायत्तचेता संस्था
autonomous स्वायत्त
autonomy स्वायत्तता
autopagic vacuole स्वयंभक्षी रिक्तिका
autophagic vacuole स्वयंभक्षी रिक्तिका
autophagosome स्वयं भक्षककाय
autophagy आत्मकणभक्षण
autophobia आत्मभयगंड
autopsy शवचिकित्सा, शवपरीक्षा
also neropsy or postmortem examination
autopsy pathology शवचिकित्सा शास्त्र
autoradiography विकिरण स्वयंचित्रण, किरणोत्सार स्वयंचित्रण
(also radio autography)
autoregulation स्वयंनियमन
autosensitization स्वयंप्रेरित अतिसंवेदिता
autosomal अलिंग गुणसूत्री, अलिंग गुण-सूत्रीय
autosome अलिंग गुणसूत्र
(also non sex chromosome)
autosplenectomy प्लीहेचे स्वयं उच्छेदन
autotransplantation स्वीय कलम, स्वीय प्रतिरोपण
autotroph स्वयंपोषी
autotrophic स्वयंपोषित
autotrophy स्वयंपोषण
autotropism स्वानुवर्तन
auxiliary सहायक, साह्यकारी, पूरक
auxochrome ऑक्झोक्रोम, रंगवर्धक, वर्णवर्धक
avascular रक्तवाहिनीहीन
avascular bone necrosis निःशोण अस्थिनाश, वाहिन्याभावी अस्थिनाश
avascular necrosis = ischemic necrosis
average composition सामान्य रचना
average lethal dose (LD 50) सरासरी घातक मात्रा ५० (घामा ५०)
avidity आसक्ति
avirulent कमजोर, मवाळ, सौम्य
avuision अवक्षरण
avulsion अवक्षरण
axenic संसर्गमुक्त
(also axile)
axenic culture संसर्गमुक्त संवर्धन
axesome अक्षकाय
axial अक्षीय, अक्ष-
also axile
axial flow अक्षीय प्रवाह
axile = axia
axonal अक्षतंतु-, अक्षदंड-
axoneme अश्रतंतुक
axoplasm अक्षतंतुकाय
Ayerza's disease अयेर्झ रोग
azide media आझाइड माध्यम
azoospermatism शुक्रपेशी अभाव, शुक्राणु अभाव, अशुक्राणुता, , शुक्रपेशीहीनता
= azoospermia
azurophil granule नीलासक्त कर्णिका
azygos अयुग्म
= azygous
azygospore अयुग्म बीजाणु
(also parthenosphre)