साहित्य-समीक्षा - (A अद्याक्षराचे शब्द)

या परिभाषा कोशातील शब्द शोधण्यासाठी पुढील शोधयंत्राचा वापर करावा

विशिष्ट अद्याक्षरापासून सुरु होणारे शब्द बघायचे असल्यास त्या अद्याक्षरावर टिचकी मारावी

A (244) | B (57) | C (211) | D (150) | E (138) | F (112) | G (51) | H (61) | I (100) | J (11) | K (5) | L (58) | M (119) | N (45) | O (61) | P (218) | Q (14) | R (93) | S (212) | T (103) | U (28) | V (42) | W (26) | Y (2) | Z (1)
इंग्रजी शब्दsort descending मराठी प्रतिशब्द
a-logical तर्कनिरपेक्ष
illogical, तर्कदुष्ट logical तर्कशुद्ध, तर्कनिष्ठ
abbreviation संक्षेप (पु.)
abnormal १ अपसामान्य २ अस्वाभाविक
abridgment संक्षेपण (न.)
abstract, गोषवारा argument, कथानकसार compendium, ग्रंथसार, ग्रंथसंक्षेप digest, १ सारसंग्रह २ सार epitome, १ सार २ साररूप precis, संक्षेप resume, सारांश summary = synopsis सार, सारांश
(also abridgement)
absolute १ विश्वचैतन्य (न.) २ केवल (न.)
Aesthetics
absolute केवल
absolute beauty केवल सौंदर्य (न.)
absolute idealism केवलचिद्वाद (पु.), विश्वचैतन्यवाद (पु.)
absolute idealist, केवलचिद्वादी (पु.), विश्वचैतन्यवादी (पु.)
absolute value, केवलमूल्य (न.)
absolutism केवलवाद (पु.)
absolutist criticism केवलमूल्यनिष्ठ समीक्षा
abstract १ अमूर्त २ अप्रतिरूप n. गोषवारा (पु.)
abridgment
abstract art १ अमूर्त कला २ अप्रतिरूप कला
abstract expression अमूर्त आविष्कार, अप्रतिरूप आविष्कार
abstract expressionism १ अमूर्त आविष्कारवाद २ अप्रतिरूप आविष्कारवाद
abstract image अमूर्त प्रतिमा
abstract poem अप्रतिरूप कविता
abstract quality अमूर्त गुण
abstract setting अप्रतिरूप पार्श्वभूमी, अप्रतिरूप नेपथ्य
abstract style अप्रतिरूप शैली (चित्रकला)
abstract term गुणवाचक पद, भाववाचक पद
abstract treatment १ अमूर्त मांडणी २ अप्रतिरूप मांडणी
abstraction अमूर्तीकरण (न.)
abstractionism अमूर्तीकरणवाद (पु.)
abstruse दुर्बोध
abuse अपप्रयोग (पु.)
abusive song गालिगीत (न.)
academic १ पंडिती २ विद्याविषयक
academic convention पंडिती संकेत
academic drama विद्यापीठीय रंगभूमी
academic poet पंडित कवी
accent १ आघात (पु.) २ भार (पु.)
(also stress)
accentual verse system, आघातनिष्ठ छंदोरचना
accumulative tale परिवर्धी कथा
acknowledgment ऋणनिर्देश (पु.)
contents, अनुक्रम, विषयानुक्रमणिका, अनुक्रमणिका credit, श्रेयनिर्देश epilogue, उपसंहार foreword = preface, प्रास्ताविक index, सूची introduction, १ उपोद्घात २ विषयप्रवेश ३ प्रस्तावना prologue, उपन्यास
(also acknowledgement)
acoustics ध्वनिविज्ञान (न.)
acquired response, उपार्जित प्रतिसाद
acronym अद्याक्षरबंध (पु.)
acrostic विशिष्टाक्षरबंध (पु.)
act अंक (पु.) (नाटकाचा) v.t.i. अभिनय करणे
act curtain अंकाचा पडदा
(also act drop)
act drop अंकाचा पडदा
(also act curtain)
act intermission = act interval मध्यंतर (न.) मध्यांतर (न.)
act-division अंकविभाजन (न.)
actable अभिनेय
acting अभिनय (पु.)
acting drama, अभिनेय नाटक
acting edition रंगवृत्ती (स्त्री.)
(also stage version)
acting time नाट्यप्रयोगकाल (पु.)
action कृती (स्त्री.)
falling action, अवरोही कृती rising action, आरोही कृती symbolic action, प्रतीकात्मक कृती
action-song अभिनयगीत (न.)
active vocabulary जिवंत शब्द, प्रचलित शब्दसंग्रह
actor अभिनेता (पु.), नट (पु.)
actress अभिनेत्री (स्त्री., नटी (स्त्री.)
actuality प्रत्यक्षता (स्त्री.)
acyrolog अतिसौम्योक्ती (स्त्री.)
(also acyrologia or acyrology)
adage म्हण (स्त्री.)
adaptation १ रूपांतर (न.) २ अनुवाद (पु.)
paraphrase, अर्थानुवाद rendering, अनुवाद translation, भाषांतर
addendum पुरवणी (स्त्री.)
annexure, जोडपत्र appendix, परिशिष्ट supplement, पुरवणी table, १ तक्ता, सारणी २ कोष्टक
(pl. addenda) (also suppelement)
address अभिभाषण (न.)
adoration उपासनासंगीत (न.) (आस्तिई)
adornment अलंकरण (न.)
adumbration १ पूर्वसूचन (न.) २ रूपरेखाचित्रण (न.)
adventure nove, साहस-कादंबरी (स्त्री.)
adventure story साहसकथा (स्त्री.)
aesthete १ रसज्ञ (पु.) २ रसिकमन्य (पु.)
aesthetic १ सौंदर्यशास्त्रीय २ कलावादी
(esthetic)
aesthetic attitude सौंदर्यवृत्ती (स्त्री.), सौंदर्यदृष्टी (स्त्री.), सौंदर्यात्मक वृत्ती, कलात्मक वृत्ती, सौंदर्यात्मक दृष्टीकोन, कलात्मक दृष्टीकोन
aesthetic distance कलात्मक ताटस्थ्य, कलात्मक अंतर
(also psychic distance)
aesthetic emotion सौंदर्यभावना (स्त्री.)
aesthetic evaluation कलात्मक मूल्यमापन
aesthetic experience १ सौंदर्यानुभव (पु. २ रसानुभव (पु.)
aesthetic hedonism सुखवादी सौंदर्यसिद्धांत
aesthetic judgement सौंदर्यविधान (न.), सौंदर्यवाचक विधान
aesthetic mode कलात्मक पद्धती
aesthetic moment रसप्रतीतिक्षण (पु.), सौंदर्यप्रतीतिक्षण (पु.)
aesthetic movement कलावादी पंथ, सौंदर्यवादी पंथ, कलावादी संप्रदाय, सौंदर्यवादी संप्रदाय
aesthetic sense सौंदर्यदृष्टी (स्त्री.)
aesthetic sense theory सौंदर्येंद्रिय सिद्धांत
aesthetic senses सौंदर्येंद्रिये (न.अ.व.)
aesthetic value सौंदर्यमूल्य (न.), कलामूल्य (न.)
aestheticism कलावाद (पु.), सौंदर्यवाद (पु.)
(also estheticism)
aesthetics १ सौंदर्यशास्त्र (न.) २ सौंदर्यमीमांसा (स्त्री.)
(also esthetics)
affect भावभार (पु.)
affective association भाव-सहचर्य (न.)
affective experience भावात्मक अनुभव
affective fallacy परिणामनिष्ठ हेत्वाभास
age युग (न.)
agnosticsm अज्ञेयवाद (पु.)
agreeable हृद्य (काण्ट)
beautiful, सुंदर charming, मोहक elegant, १ सुभग २ डौलदार graceful, चारु, ललिल, लालित्यपूर्ण grotesque, विरूप ugly, कुरूप, विद्रूप
agreement and difference साधम्र्य-वैधम्र्य (न.), साम्यभेद (पु.)
alienation १ दूरीभवन (न.) २ दूरीकरण (न.), वियुक्तीकरण (न.)
allegorical रूपात्मक
allegorical novel रूपकात्मक कादंबरी
allegory १ रूपककथा (स्त्री.) २ रूपक (न.)
apologue = fable दृष्टांतकथा, नीतिकथा, प्राणीकथा legend, आख्यायिका, दंतकथा myth, आदिमकथा, पुराणकथा, मिथ parable, तात्पर्यकथा
alliteration अनुप्रास (पु.)
allonym छद्मनाम (न.)
allusion १ श्रुतयोजन (न.) २ निर्देश (पु.)
allusive १ श्रुतयोजनयुक्त २ निर्देशयुक्त
altar poem चित्रकाव्य (न.)
(also carmen figuratum or pattern poem)
alter ego अपरस्व (पु.)
alternate rhyme एकांतर यमक
alternate, title वैकल्पिक शील्षक, पर्यायी शीर्षक, वैकल्पिक मथळा, पर्यायी मथळा
amateur theatre हौशी रंगभूमी
amateurish अपरिपक्व, शिकाऊ
ambage सहेतुक पाल्हाळ (पु.)
ambiguity १ अनेकार्थता (स्त्री.) २ संदिग्धता (स्त्री.)
ambivalence द्विधाभाव (पु.)
amoral नीतिनिरपेक्ष
amoralism नीतिनिरपेक्षतावाद (पु.)
amphi-theatre ँफि थिएटर (न.), परिप्रेक्षागृह (न.)
anachronism कालविपर्यास (पु.)
anagnorisis अभिज्ञान (न.) (शोकात्मिका)
climax
(also discovery, recognition)
anagram वर्णविपर्याससाधित शब्द (पु.)
analects सूक्तिसंग्रह (पु.)
analogia प्रमाणबद्धता (स्त्री.)
analogy सादृश्य (न.)
analysis पृथक्करण (न.), विश्लेषण (न.)
content analysis, १ आशय-विश्लेषण २ विषयविश्लेषण structural analysis, संरचना-विश्लेषण verbal analysis, भाषिक विश्लेषण
analytic विश्लेषणात्मक
analytical criticism विश्लेषणात्मक समीक्षा
analytical definition विश्लेषणात्मक व्याख्या
ancient प्राचीन
contemporary, समकालीन medieval, मध्ययुगीन modern, आधुनिक, अर्वाचीन new, नव-
anecdote अख्यायिका (स्त्री.), किस्सा (पु.)
animal tale प्राणिकथा (स्त्री.)
animation चेतनवाद (पु.)
annals बखर (स्त्री.), तवारिख (स्त्री.)
diary, दैनंदिनी, रोजनिशी journal १ पत्रिका, ज्ञानपत्रिका २ दैनंदिनी year book, वार्षिक, सांवत्सरिक
(also chronicle)
annexure जोडपत्र (न.)
addendum
annotate टिपा लिहिणे
annotated bibliography सटीप संदर्भग्रंथसूची
annotated edition सटीप आवृत्ती
annotations टिपा (स्त्री.अ.व.)
annual वार्षिक(न.)
anonymous निनावी
antagonist प्रतिद्वंद्वी (पु.), प्रतिनायक (पु.)
antecedent पूर्ववर्ती
anthology प्रातिनिधिक संग्रह (पु.), वेचे (पु.अ.व.)
anthropological school मानवशास्त्रीय संप्रदाय
anthropomorphic term मनुष्यत्वारोपी संज्ञा
anthropomorphism मनुष्यत्वारोप (पु.)
anthropopathia मानवीकरण (न.)
anti-hero न-नायक (पु.)
anti-intellectualism प्रतितार्किकतावाद (पु.)
(also anti-rationalism)
anti-moralism प्रति-नीतिवाद (पु.)
anti-novel न-कादंबरी (स्त्री.)
anti-play न-नाटक (न.)
anti-rationalism प्रतितार्किकतावाद (पु.)
(also anti intellectualism)
anticlimax अकल्पित अवकर्ष (पु.) (शोकात्मिका)
climax
(also catabasis)
antiphrasis व्याजस्तुती (स्त्री.)
antiquarianism पुरातत्त्ववाद (पु.)
antiquities १ पुरातन वस्तू (स्त्री.अ.व.) २ पुरावशेष (स्त्री.अ.व.)
antithesis प्रतिपक्ष (पु.)
synthesis, समन्वयपक्ष thesis, पक्ष
antonym विरूद्धार्थी शब्द (पु.)
aphorism सूत्र (न.)
(also sententia)
aphoristic style सूत्ररूप शैली
apocrypha संदिग्धप्रमाण रचना (स्त्री.), शंकास्पद वाङमय (न.)
apologia मंडनिका (स्त्री.), कैफियत (स्त्री.)
(also apology)
apophthegm बोधवचन (न.)
(also maxim)
apostrophe १ विषयांतरित आवाहन (न.) २ संबोधन (न.)
apotheosis दैवतीकरण (न.)
appendix परिशिष्ट (न.)
addendum
application उपयोजन (न.)
applied riticism १ उपयोजित समीक्षा २ उपपत्तिनिष्ठ समीक्षा
apposition समानाधिकरण (न.)
appraisal मूल्यमापन (न.)
(also appraisement)
appreciation रसस्वाद (पु.), रसग्रहण (न.), सौंदर्यग्रहण (न.)
apprehension आकलन (न.)
approach १ उपागम (पु.) २ दृष्टिकोन (पु.)
apriori अनुभवपूर्व
apron stage अग्रमंच (पु.)
arabesque ऍरबेस्क (मुख्यत्वेकरून वास्तु आदी कलाक्षेत्रातील शैलीदर्शक संज्ञा)
baroque, बरोक chiaroscuro, किआरोस्क्युरो rococo, रकोको
arbitrariness स्वेच्छता (स्त्री.)
arbitraty स्वेच्छ
archaism आर्ष प्रयोग (पु.)
archetypal criticism आदिमरूपनिष्ठ समीक्षा
archetypal image आदिमरूप प्रतिमा
archetypal text आदिमरूप संहिता
archetype १ आदिमरूप (न.), मूलकल्प (न.) cf. prototype २ आदिमप्रत (स्त्री.)
architectonic संरचनानिष्ठ
architectonics संरचनातंत्र (न.)
architectural setting वास्तुरूप दृश्यविन्यास
arena stage अरीना नाट्यगृह, मध्यमंच नाट्यगृह
argument १ कथानकसार (न.) abridgment २ युक्तिवाद (पु.)
arrangement मांडणी (स्त्री., रचना (स्त्री.)
art कला (स्त्री.)
abstract art, १ अमूर्त कला २ अप्रतिरूप कला conscious art, सबोध कला dramatic art, नाट्यकला fine art, ललित कला folk art, लोककला graphic art, रेखांकनकला histrionic art, अभिनयकला imitative art = mimetic art, १ अनुकृतिकला २ अनुकृतिशील कला, अनुकृतिनिष्ठ कला performing art, प्रयोगनिष्ठ कला plastic art, रूपाश्रयी कला pure art, विशुद्ध कला representational art, प्रतिरूपात्मक कला symbolic art, प्रतीकात्मक कला unconscious art, अबोधपूर्व कला visual art, दृश्य कला
art ballad विदग्ध पोवाडा
(also literary ballad)
art of illlustration रेखाटन कला, प्रसंग चित्रणकला
art technique कलातंत्र (न.)
art theatre कलाप्रधान रंगभूमी
artefact मानवनिर्मित वस्तु (स्त्री.)
(also artifact)
artificer कल्पक कारागीर (पु.)
artificial style कृत्रिम शैली
artisan कुशल कारागीर (पु.)
artist कलावंत (पु.), कलाकार (पु.)
artist's vision कलावंताची प्रातिभ दृष्टी
artiste कलाकार (पु.) (रंगभूमी चित्रपट क्षेत्रातील)
artistic creation कलात्मक सर्जन, कलात्मक निर्मिती
artistic inevitability कलात्मक अपरिहार्यता
artistic insight कला-मर्मदृष्टी (स्त्री.)
artistic intensity कलात्मक उत्कटता
artistic intensity कलात्मक उत्कटता
artistic layout कलात्मक मांडणी
artistic merit कलात्मक गुणवत्ता
artistic problem कला समस्या
artistic quality कलागुण (पु.)
artistic temperament कलात्मक मनोवृत्ती
artistic work कलाकृती (स्त्री.)
aside एकीकडे (न.) अपवारित (न.)
monologue, एकोक्ती, एकभाषित soliloquy, स्वगत
association संलगीकरण (न.), साहचर्य (न.)
association of events घटनासाहचर्य (न.)
association of ideas १ कल्पनासाहचर्य (न.) २ विचारसाहचर्य (न.)
associational word साहचर्यात्मक शब्द
associative process साहचर्यप्रक्रिया (स्त्री.)
assonance स्वरावृत्ती (स्त्री), स्वरसंवाद (पु.)
assumption गृहितक (न.)
axiom, स्वयंसिद्धक, मूलाधारवचन hypothesis, अभ्युपगम, गृहीत कृत्य
asymmetrical असममित
asymmetry असममिती (स्त्री.)
asynchronism असमकालता (स्त्री.)
asyntactic अनियत वाक्यरचनात्मक (शैली)
atheism निरीश्वरवाद (पु.), नास्तिवाद (पु.)
atmosphere वातावरण (न.)
attitude १ वृत्ती (स्त्री.) २ दृष्टीकोन (पु.)
attribute गुणविशेष (पु.)
attributive गुणवाचक
auditorium प्रेक्षागृह (न.), प्रेक्षागार (न.)
auditory image नादप्रतिमा (स्त्री.)
auditory language श्राव्य भाषा
auditory memory नादस्मृती (स्त्री.)
auditory pattern नादाकृती (स्त्री.)
auditory sensation श्रुतिसंवेदना (स्त्री.)
authentic अस्सल, अधिकृत
authenticity अस्सलपणा (पु.), अधिकृतता (स्त्री.)
author ग्रंथकार (पु.), लेखक (पु.)
author-craft लेखनकला (स्त्री.)
authorised version प्रमाणित पाठ, अधिकृत पाठ
authority १ प्रमाण (न.) २ अधिकारी व्यक्ती (स्त्री.) ३ प्रमाण ग्रंथ (पु.)
autobiography आत्मवृत्त (न.), आत्मचरित्र (न.)
autograph १ स्वहस्तलेख (पु.) २ स्वाक्षरी (स्त्री.)
automatic writing असंज्ञलेखन (न.)
autotelic स्वयंप्रयोजननिष्ठ
avant-grade अग्रगामी
awe आदरयुक्त भीती (स्त्री.)
fear, भीती fury, कोप horror, भय
axiology मूल्यशास्त्र (न.)
axiom स्वयंसिद्धक (पु.), मूलाधारवचन (न.)
assumption